Problemy, konflikty, skargi

Wydziałowy system rozpatrywania skarg
i rozwiązywania sytuacji problemowych lub konfliktowych

na studiach doktoranckich

 

Procedura rozpatrywania skarg

Skargi od doktorantów przyjmuje kierownik studiów doktoranckich.

Skarga, w zależności od jej treści, jest rozpatrywana, przez:

  1. kierownika studiów doktoranckich,
  2. prodziekana Wydziału Ped. i Psych ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz kierownika studiów doktoranckich
  3. Wydziałowy Zespół Mediacyjny dla Studiów Doktoranckich, w skład którego wchodzą: prodziekan Wydziału Ped. i Psych ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel samorządu doktorantów*
  4. dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS

 

Procedura rozwiązywania sytuacji problemowych lub konfliktowych

Sytuacja problemowa lub konfliktowa, w której uczestniczy doktorant lub grupa doktorantów, w zależności od swej specyfiki, jest rozwiązywana etapowo. Kolejne etapy procedury są uruchamiane, jeśli problem/konflikt nie zostaje rozwiązany przy zastosowaniu niższych etapów.

I etap: Doktorant stara się samodzielnie rozwiązać sytuację problemową/konfliktową ze stroną, której ta sytuacja dotyczy.

II etap: Doktorant zwraca się do przedstawiciela Samorządu Doktorantów* o pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej/konfliktowej.

III etap: Doktorant zwraca się do opiekuna naukowego/promotora o pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej/konfliktowej.

IV etap: Doktorant zwraca się do kierownika studiów doktoranckich o pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej/konfliktowej.

V etap: Doktorant zwraca się o pomoc w rozwiązaniu sytuacji problemowej/konfliktowej do Wydziałowego Zespołu Mediacyjnego dla Studiów Doktoranckich, w skład którego wchodzą: prodziekan Wydziału Ped. i Psych ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik studiów doktoranckich oraz przedstawiciel Samorządu Doktorantów.

 

*Do dnia 30.09 każdego roku Wydziałowy Samorząd Doktorantów zgłasza do Dziekanatu dane osoby, która w najbliższym roku akademickim będzie członkiem Wydziałowego Zespołu Mediacyjnego dla Studiów Doktoranckich oraz będzie pełnić funkcję mediacyjną w sytuacjach konfliktowych.