Problematyka badawcza Instytutu Biologii i Biochemii

Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

 • Uwarunkowania i efektywność kształcenia przyrodniczego i prośrodowiskowego dla zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej oraz w systemie kształcenia nauczycieli.

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin

 • Embriologiczne badania roślin antarktycznych;
 • Metody kultury in vitro w badaniach roślin użytkowych;
 • Badania cytologiczne tkanek uzyskanych w wyniku kultury in vitro;
 • Badania zarodków zygotycznych oraz somatycznych;
 • Immunolokalizacja białek arabinogalaktanowych w komórkach linii generatywnej u roślin okrytozalążkowych;
 • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa ekstraktów roślinnych;
 • Próby przełamania barier niekrzyżowalności roślin;
 • Modele rozwojowe męskosterylnych i płodnych gatunków u Angiospermae;
 • Zagadnienia funkcjonowania szkieletu cytoplazmatycznego w komórkach roślin.

Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii

 • Badania biomorfologiczne i populacyjne wybranych gatunków Micromammalia na terenach środkowo-wschodniej Lubelszczyzny i Zamojszczyzny;
 • Wpływ niektórych czynników środowiska zewnętrznego na morfologię i funkcjonowanie narządów u wybranych gatunków Micromammalia;
 • Mechanizm działania kumaryn i flawonoidów na komórki zwierzęce normalne i nowotworowe hodowane in vitro;
 • Badania taksonomiczne, zoogeograficzne i faunistyczno-ekologiczne nad wybranymi rodzinami Lepidoptera.

Zakład Biochemii

 • Enzymatyczna transformacja materiałów ligninocelulozowych, produkcja bioetanolu oraz detoksyfikacja materiałów zawierających substancje aromatyczne;
 • Identyfikacja genów kodujących ligninocelulolityczne aktywności enzymatyczne oraz intensyfikacja produkcji tych enzymów metodami inżynierii genetycznej;
 • Wykorzystanie otrzymanych enzymów do konstrukcji bioczujników oraz ogniw paliwowych;
 • Produkcja i charakterystyka grzybowych enzymów:  lipo-, amylo-, mutano-, chityno-, pektyno-, lignino-, celulo- i hemicelulolitycznych;
 • Funkcja proteolizy w procesach dojrzewania biokatalizatorów u grzybów rozkładających drewno;
 • Izolowanie i charakterystyka naturalnych, białkowych inhibitorów enzymów proteolitycznych  tych grzybów;
 • Transformacja naturalnych pochodnych fenolowych przy udziale mikro- i makroorganizmów do substancji wykazujących efekt osłonowy wobec wolnych rodników i metali ciężkich;
 • Poszukiwanie biochemicznych kryteriów odpowiedzi organizmów ligninolitycznych na różne formy egzogennego stresu;
 • Immobilizacja substancji biologicznie czynnych.

Zakład Biofizyki

 • Elektrofizjologia roślin;
 • Rytmy biologiczne.

Zakład Biologii Komórki

 • Spektroskopowe oraz strukturalne badania organizacji molekularnej związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych;
 • Aktywność przeciwnowotworowa i przeciwgrzybicza naturalnych oraz syntetycznych związków w badaniach in vitro;
 • Badania wybranych związków biologicznie czynnych o działaniu neuroprotekcyjnym w badaniach in vivo;
 • Badania efektów stymulacji magnetycznej komórek roślinnych.

Zakład Botaniki i Mykologii

 • Studia taksonomiczne nad krajowymi gatunkami roślin i grzybów;
 • Udział organizmów zarodnikowych w strukturze naturalnych zbiorowisk roślinnych;
 • Interakcje pomiędzy grzybami a innymi organizmami.

Zakład Ekologii

 • Różnorodność biologiczna na wszystkich poziomach organizacji (genetyczny, osobniczy, populacyjny, flory, roślinności i krajobrazu);
 • Biologia i ekologia populacji roślinnych;
 • Dynamika roślinności;
 • Interakcje między różnymi grupami organizmów (rośliny - zwierzęta);
 • Ekologia krajobrazu;
 • Ekologia miasta.

Zakład Fizjologii Roślin

 • Biochemiczne mechanizmy adaptacji roślin w odpowiedzi na czynniki stresowe środowiska;
 • Substancje sygnałowe w metabolizmie roślin wyższych.

Zakład Fizjologii Zwierząt

 • Badania behawioralne i biochemiczne w wybranych modelach padaczki;
 • Znaczenie substancji neuroaktywnych w powstawaniu i terapii zaburzeń drgawkowych i psychicznych.

Zakład Geobotaniki

 • Fitosocjologiczne badania zbiorowisk: leśnych, wodnych, synantropijnych i innych;
 • Geografia i ekologia roślin naczyniowych;
 • Procesy ekspansji synantropijnych roślin zawleczonych;
 • Fitotaksonomia krytycznych zbiorowisk roślinnych;
 • Waloryzacja środowiska naturalnego.

Zakład Immunobiologii

 • Molekularne mechanizmy odporności przeciwzakaźnej bezkręgowców;
 • Indukcja syntezy i charakterystyka biochemiczna białek i peptydów przeciwdrobnoustrojowych;
 • Badanie interakcji gospodarz-patogen.

Zakład Ochrony Przyrody

 • Zasoby i ochrona fauny Lubelszczyzny;
 • Ekologia behawioralna gatunków chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wodno-torfowiskowych;
 • Zróżnicowanie i kształtowanie się szaty roślinnej dolin rzecznych;
 • Łańcuchy troficzne ptaków i ssaków.

Zakład Zoologii

 • Taksonomia bezkręgowców (głównie owadów i pajęczaków) z wykorzystaniem cech morfologicznych, anatomicznych, ekologicznych i genetycznych ich różnych stadiów rozwojowych; sporządzanie wykazów zwierząt Polski z różnych grup systematycznych i opracowywanie kluczy do ich oznaczania; konstruowanie fenogramów lub hipotetycznych drzew filogenetycznych;
 • Badania dotyczące różnorodności biologicznej połączone z monitoringiem biologicznym środowiska;
 • Poznawanie związków pomiędzy taksocenozami zwierzęcymi a zbiorowiskami roślinnymi; śledzenie zmian w środowisku pod wpływem czynników antropogenicznych, ocena stopnia przekształcenia badanych biotopów; waloryzacja obszarów chronionych;
 • Morfologia i biologia owadów i pajęczaków z elementami fizjologii; poznawanie budowy zewnętrznej i cyklów życiowych wybranych gatunków (szczególnie stenobiotycznych i zagrożonych wyginięciem) z uwzględnieniem ich znaczenia praktycznego dla gospodarki rolnej i ochrony środowiska;
 • Analiza histologiczna tkanek i gruczołów owadów.

Powyższe badania prowadzone są w oparciu o następujące grupy taksonomiczne: Arachnida; Insecta: Odonata, Heteroptera, Thysanoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera; Vertebrata: Amphibia, Reptilia.