Problematyka badawcza Instytutu

 

1. Komórkowe i molekularne podstawy procesów życiowych drobnoustrojów i organizmów wyższych.
2. Struktura i funkcjonowanie organizmów oraz populacji roślinnych i zwierzęcych w różnych warunkach życiowych.
3. Flora i fauna różnych regionów Polski i świata: historia rozwoju, zasoby, przemiany, ekologia i ochrona.
4. Dydaktyka biologii, przyrody i ochrony środowiska na różnych poziomach nauczania.
5. Wykorzystanie zmodyfikowanych genetycznie drobnoustrojów i tkanek organizmów eukariotycznych w biotechnologii.
6. Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska.
7. Biotransformacja polimerów roślinnych z udziałem grzybów i bakterii.
8. Fizykochemiczne podstawy chromatograficznego rozdziału i analizy mieszanin.