Prawo celne

Prawo celne (Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia - przedmiot kierunkowy)

Przedmiot kierunkowy w semestrze zimowym dla studentów II i III roku kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia realizowany w wymiarze 30 h (wykład) i 15 h (ćwiczenia)

Wykaz zagadnień będących przedmiotem wykładu:

1. Pojęcie i przedmiot prawa celnego UE.
2. Źródła prawa celnego UE.
3. Zasady i funkcje prawa celnego UE.
4. Podstawowe pojęcia i instytucje prawa celnego.
5. Elementy kalkulacyjne należności celnych – Wspólna Taryfa Celna, pochodzenie towarów, wartość celna towarów, metody ustalania wartości celnej towarów.
6. Zasady wprowadzania towarów na obszar celny UE oraz wyprowadzania z tego obszaru.
7. Przeznaczenie celne i procedury celne.
8. Dług celny - pojęcie, zasady powstawania, zabezpieczania i wygasania.
9. Postępowanie w sprawach celnych - zasady i tryb.
10. Międzynarodowa współpraca celna oraz umowy o wolnym handlu, w szczególności Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa z Kanadą (CETA) Porozumienie handlowe z USA (TTIP).
11. Administracje celne państw członkowskich UE - zadania i struktura organizacyjna.
12. Służby kontroli granicznej państw członkowskich Unii Europejskiej.
13. Istota swobodnego przepływu osób w UE i strefie Schengen, i jej wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
14. Unijna polityka wizowa i jej wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
15. Warunki przekraczania granic zewnętrznych UE i procedury kontroli granic zewnętrznych UE.
16. Warunki przekraczania granic i procedury kontroli granic państw członkowskich UE.
17.Sposoby ochrony granic UE i strefy Schengen.
18. Uproszczenia w przekraczaniu granic UE (mały ruch graniczny) i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
19. Polityka migracyjna i azylowa UE i jej wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne UE.
20. Polityka celna i współpraca celna UE oraz jej znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE.
21. Zasady kontroli transportu drogowego przez służbę celną.
22. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami.
23. Prawnokarna ochrona granic państwowych przed niekontrolowanym ich przekraczaniem (zasady odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w tym zakresie).
24. Zadania polskiej administracji celnej w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego UE.
25. Zadania polskiej służby kontroli granicznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego UE.