Opiekunowie PRAKTYK w roku akademickim 2021/2022 r. - jeśli masz jakiś problem albo inicjatywę związaną ze swoimi studiami możesz zgłosić się bezpośrednio do twojego opiekuna. 

KIERUNEK Opiekun
Historia I° - nauczycielska

dr Joanna Bugajska-Więcławska

Historia I° - zarządzanie i komercjalizacja wiedzy historycznej

dr Wojciech Michalski

Historia II° - nauczycielska (WOS) dr Joanna Bugajska-Więcławska
Historia II° - nauczycielska (historia) dr hab. Dariusz Szewczuk
Historia II° - turystyka historyczna dr Anna Obara-Pawłowska
Historia II° - historia stosowana dr hab. Ewa Solska
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi  I°    dr Tomasz Czarnota
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi  II°   
Turystyka historyczna I° dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel


 Uwagi do załączonych dokumentów!

  1. Stosujemy deklarację + zaświadczenie + dziennik do praktyk zawodowych.
  2. Jeżeli, z uwagi na wymogi praktykodawcy, nie można zastosować deklaracji, stosujemy umowę.
  3. UWAGA! Umowy, zarówno indywidualna, jak i ramowa, przygotowywane są w Dziekanacie.
  4. Deklaracja ma pierwszeństwo zgodnie z Zarządzeniem w sprawie zasad organizacji i odbywania praktyk objętych planem studiów w UMCS w Lublinie w ramach studiów pierwszego, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.