PRACOWNIA MUZEUM ZOOLOGICZNE

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS ul Akademicka 19
20-033 Lublin Lublin

Kontakt

telefon: 81 537 59 63
muzeum.zoologiczne@umcs.pl

Opis

„Muzeum Zoologiczne” posiada salę ekspozycyjną o powierzchni 130 m2 . W 125 gablotach rozmieszczonych na ścianach zaprezentowano faunę bezkręgowców i kręgowców niższych. W 36 wolnostojących witrynach znajdują się okazy wystawowe ptaków i ssaków. Eksponaty dużych krajowych gatunków ssaków z rzędów parzystokopytnych i drapieżnych są prezentowane na postumentach w wydzielonym fragmencie sali. Na korytarzu przed wejściem do Muzeum znajdują się witryny z ekspozycją osteologiczną prezentującą szkielety kręgowców i ich fragmenty. Najliczniejszy jest zbiór czaszek ssaków - 115 okazów należących do 102 gatunków. Łącznie obie ekspozycje stałe obejmują ponad 2 tys. okazów naturalnych. Muzeum posiada również zbiory naukowe, które stanowią około 98% wszystkich zgromadzonych okazów zwierząt.

Większość eksponatów wystawowych zostało wykonanych przez pracowników muzeum o wybitnych zdolnościach preparatorskich: preparatora p. Jerzego Gundłacha, adiunkta dr Janusza Dynowskiego (kręgowce) i asystenta mgr Franciszka Ostrowskiego (bezkręgowce).

 Muzeum Zoologiczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powstało w styczniu 1946 roku. Kierownikiem utworzonej placówki został dr Zdzisław Raabe. W latach 1946-48 muzeum było wyodrębnioną jednostką UMCS. W 1949 roku zostało ono przyłączone do kierowanej przez profesora Augusta Dehnela Katedry Anatomii Porównawczej Kręgowców i funkcjonowało jako jeden z jej zakładów - Zakład Muzeum Zoologiczne. Stała wystawa zoologiczna, otwarta w tym samym roku, została udostępniona dla zwiedzających w lokalu znajdującym się przy ulicy Królewskiej 6 w Lublinie. W roku 1963 eksponaty zostały przeniesione do pomieszczenia w nowo wybudowanym gmachu Collegium Biologicum przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie. Urządzono nową ekspozycję muzealną, która przez następne lata była rozbudowywana i modernizowana. W 1970 roku po zmianie struktury administracyjnej w Uniwersytecie i likwidacji katedr, ostatecznie zniknęła nazwa „Muzeum Zoologiczne”. Od tego czasu do sierpnia 2008 roku działalność muzealna była kontynuowana w Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii Instytutu Biologii UMCS. W dniu 1 września 2008 roku, na podstawie zarządzenia Rektora UMCS, na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi została utworzona pracownia „Muzeum Zoologiczne” obecnie wchodząca w skład jednostki: Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym.

Sprawami związanymi z działalnością muzealną zajmuje się dr Jacek Chobotow – zoolog.

  • Działalność wystawiennicza. Ekspozycja muzealna udostępniana jest nieodpłatnie. W ciągu roku zwiedza ją kilka tysięcy osób. 
  • Działalność edukacyjna. Zbiory uporządkowane są w układzie systematycznym. Przejrzyście obrazują różnorodność cech morfologicznych zwierząt. Wykorzystywane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów lubelskich uczelni oraz grup uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Od wielu lat prowadzone są również zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży z trudnych środowisk wychowawczych. Muzeum corocznie uczestniczy akcjach popularyzujących Wydział, Uniwersytet, naukę: Lubelski Festiwal Nauki, Drzwi Otwarte Wydziału BiB, Noc Biologów, Lubelskie Dni Seniora.
  • Gromadzenie kolekcji naukowych. Wartościowym i pięknym zarazem jest liczący ponad 12 tys. zbiór motyli z kolekcji doc. dr. inż. Mieczysława Krzywickiego. Zbiór obejmuje motyle nearktyczne i palearktyczne (z których najcenniejsze są liczne okazy poszczególnych gatunków motyli dziennych zebranych z różnych stanowisk na terenie Polski) oraz egzotyczne pazie (130 szt.). Najliczniejszym zbiorem naukowym jest kolekcja szczątków kostnych (ponad 80 tys.) wypreparowanych z wypluwek sów, które zostały zebrane głównie przez mgr Ryszarda Stykę na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. W zbiorach muzealnych znajduje się również ponad sześć tysięcy przechowywanych na mokro okazów drobnych ssaków, które zostały odłowione podczas badań naukowych prowadzonych w różnych częściach Lubelszczyzny. Okazy ssaków przechowywane są także jako zbiory suche: bałwanki, skórki spreparowane na płasko i czaszki. W zbiorach znajdują się również bałwanki ponad 100 gatunków ptaków.
  • Badania naukowe. Zbiory naukowe są wykorzystywane przez pracowników lubelskich uczelni oraz naukowców z innych ośrodków badawczych w Polsce. W Pracowni prowadzone są badania dotyczące różnorodności biologicznej połączone z monitoringiem biologicznym środowiska (w szczególności płazów) oraz zdrowotności pszczoły miodnej.