PRACOWNIA KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ

Adres

ul. Narutowicza 12, pok. 76
20-009 Lublin

Kontakt

e-mail: pkm@poczta.umcs.lublin.pl tel.: (81) 537-63-50

Opis

Pracownia Komunikacji Multimedialnej od 2009 roku jest jednostką włączoną w strukturę Instytutu Pedagogiki. Dydaktyczno – naukowy profil Pracowni został określony miedzy innymi w wyniku podjęcia prac badawczych oraz zmian w organizacji i strukturze zatrudnienia w Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Obszary badań podejmowane przez pracowników Pracowni Komunikacji Multimedialnej koncentrują się wokół szeroko pojętej pedagogiki medialnej.

Zakres badawczy

Interakcje edukacyjne w zakresie człowiek – komputer, implementowanie nowych technologii informacyjnych w proces wydaktyczny, projektowanie i identyfikowanie atraktorów i dystraktorów postrzeżeniowych w edukacyjną rzeczywistość wirtualną, symulacje i badania dydaktycznych animacji komputerowych, optymalizacja eyetrackingowa w komunikacji społecznej, badania nad trwałością wiedzy w powiązaniu z nowoczesnymi metodami przekazu edukacyjnego.

Wymienione obszary badawcze są obecnie silnie eksplorowane. Pracownicy naukowi mając bezpośredni dostęp do narzędzi badawczych, prowadzą badania, opracowują wyniki i uczestniczą w konferencjach, publikując monografie i artykuły naukowe.

Pracownicy

Rafał Wawer – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki medialnej. Pełni funkcję kierownika Pracowni Komunikacji Multimedialnej od 2007 roku.

Uczestnik kilku unijnych programów badawczych dotyczących multimedialnej edukacji w obszarach ochrony dziedzictwa narodowego. W latach 1999 – 2004 uczestniczył w ministerialnym Programie Edukacji Budowlanej, dotyczącym stosowania materiałów multimedialnych w procesie kształcenia uczniów szkół budowlanych w Polsce. Obecnie skupia swoją uwagę na diagnostyce okulograficznej, pracując na rzecz doskonalenia komunikacji człowiek – komputer w tym optymalizacji komunikatów multimedialnych osób zdrowych i niepełnosprawnych.

Wojciech Czerski – asystent w Pracowni Komunikacji Multimedialnej Instytutu Pedagogiki Studia ukończył na kierunku Edukacja Techniczno – Informatyczna o specjalności Informatyka Stosowana na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. Po studiach pracował na Wydziale Nauczycielskim Politechniki Radomskiej. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Technologie Informacyjne oraz Media Edukacyjne. Uczestniczy w badaniach z zakresu zastosowań eyetrackingu w obszarach dydaktyki oraz informatyki.

Historia

Początki istnienia Pracowni sięgają 1971 roku. Na bazie pracowni Technicznych Środków Nauczania Wyższego Studium Nauczycielskiego młodemu pracownikowi mgr. Janowi Rozenbajgierowi prof. dr hab. Karol Poznański powierzył zadanie utworzenia Pracowni Audiowizualnych Środków Dydaktycznych.

Początek lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku to początki unowocześniania procesu dydaktycznego w środki audiowizualne. Dlatego zadanie było niełatwe. Na szczęście, bardzo roztropnie mgr Jan Rozenbajgier rozpoczął od wyjazdów studyjnych i prowadził konsultacje, z przodującymi w tym okresie ośrodkami uniwersyteckimi w Poznaniu i w Łodzi. Szybko zorientował się, że organizacja Pracowni będzie wymagała znacznych nakładów finansowych.

Zaplanowano uruchomienie dwóch nowoczesnych pracowni w budynku przy ul. Narutowicza 12. Obie miały być wyposażone w nowoczesny sprzęt i elektryczne sterowanie wszystkimi urządzeniami w salach. Plany zabudowy i wyposażenia sal powstawały na deskach kreślarskich, modyfikowane i uzupełniane, w zależności od stale trwających konsultacji i rad przychylnych osób.

Pod koniec roku 1973 prace dobiegły końca. Specjalnie skonstruowane biurka i stoły ćwiczeniowe dla studentów, panele sterujące oświetleniem sal, zautomatyzowane zaciemnienie, wbudowane diaskopy, kamera telewizyjna i zupełnie nowe magnetowidy szpulowe stanowiły doskonały komplet.

W roku 1990 kierownikiem Pracowni został dr Stanisław Klimaszewski, znakomity dydaktyk, miłośnik zawodu nauczyciela oraz zwolennik nowoczesnych strategii nauczania. Dr Stanisław Klimaszewski zawodowo związany był od 1974 r. z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych otrzymał w 1982 r. Pełnił funkcje wykładowcy, następnie adiunkta. Stanisław Klimaszewski był prawdziwym „człowiekiem Renesansu”, oprócz zaangażowania w prace zawodową zajmował się szeroko pojętą działalnością społeczną i kulturalną. Przede wszystkim był poetą a jego wiersze były bardzo dobrze znane w środowisku Lublina. Z zamiłowania zajmował się także historią. Był także harcerzem, pełniąc różne funkcje w Chorągwi Lubelskiej ZHP. Poza działalnością dydaktyczna na UMCS, opiekował się Kołem Studentów i angażował się w różne przedsięwzięcia kulturalne na tym Uniwersytecie.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych w Pracowni zatrudnieni byli pasjonaci nowych technik audiowizualnych. Należeli do nich: Jan Rozenbajgier, Rafał Wawer, Waldemar Frąckiewicz, Zbigniew Miłkowski, Sylwester Spasiewicz i Artur Łukasik. Pracownicy realizują filmy dydaktyczne, zdobywające nagrody na festiwalach ogólnokrajowych. Uniwersytecki ośrodek filmowy zostaje dostrzeżony. Aktywne działanie w Polskim Stowarzyszeniu Filmu Naukowego pracownicy potwierdzają, biorąc czynny udział w konferencjach, festiwalach i obradach PSFN.

W 2005 roku Pracownią kieruje dr Waldemar Frąckiewicz, W programach kształcenia zmodyfikowano profil kształcenia audiowizualnego na nowocześniejszą formę kształcenia przy pomocy komputera. Wprowadzono zajęcia z przedmiotu Technologie informacyjne. Pracownię doposażono w nowe stanowiska komputerowe i zmieniono nieco obszar zainteresowań, dostosowując go do obecnych tendencji i zapotrzebowania rynku edukacyjnego.

Dwa lata później, w 2007 roku, kierownictwo Pracowni objął dr Rafał Wawer. W tym czasie zatrudniono dwóch asystentów – mgr. Tomasza Jońskiego i mgr. Wojciecha Czerskiego. Pracownia została przekształcona na jednostkę dydaktyczno-naukową, podlegającą Dyrektorowi Instytutu Pedagogiki.

Obecnie kierunki rozwoju naukowego pracowników wyznaczane na uzyskiwanie stopni naukowych. W roku 2016 stopień naukowy doktora uzyskał mgr Wojciech Czerski.

W Pracowni zatrudnionych jest dwóch pracowników naukowo-dydaktycznych: dr Rafał Wawer i dr Wojciech Czerski.

Władze

Kierownik Pracowni

dr Rafał Wawer