PRACOWNIA GEOINFORMACJI

Adres

20-718 Lublin

Kontakt

al. Kraśnicka 2cd
20-718 Lublin


p. 119B, 120B, 214B
Tel. (81) 537 68 71, (81) 537 68 58, (81) 537 68 99


 

Opis

Przeglądarka skorowidzów map Reozytorium Cyfrowego

 

Historia

Pracownia Geograficznych Systemów informacyjnych została utworzona we wrześniu 2005 roku jako część Instytutu Nauk o Ziemi w ramach Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku akademickim 2011/2012 zmieniła swoją nazwę na Pracownię Geoinformacji. Głównym celem jej działalności jest wdrażanie systemów GIS w badaniach środowiska oraz koordynacja i prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z systemami informacji geograficznej.

 

Aktualnie realizowane tematy badawcze

Wykorzystanie programów GIS do analizy zróżnicowania morfometrycznego Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

Zastosowanie nowych technik pomiarowych i metod ich interpretacji w regionalnych badaniach hydrologicznych i hydrochemicznych

Teledetekcyjny monitoring procesów przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych i czasowych

Działalność dydaktyczna

Prowadzenie zajęć na kierunkach geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka i rekreacja, archeologia

Opracowanie programu, uruchomienie, prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych - GIS w Praktyce

Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Geoinformatyków UMCS GeoIT

Udział w realizacji projektu UMCS dla rynku pracy

Udział w realizacji projektu Geo4Work - Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy

 

Udział w realizacji grantów:

Projekt badawczy PBZ-KBN-086/P04/2003 - Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce
Projekt badawczy N N305 262840 - Rola i zakres uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarze południowo-wschodniej Polski
Projekt badawczy zamawiany N N306 571640 - Predykcja gwałtownych ulew i modelowanie matematyczne ich skutków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych
Projekt badawczy MKiDN nr 29318/12 - Klementowice – obozowisko na wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego.  Projekt realizowany z programu Dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków archeologicznych
Projekt badawczy 4/2010/Wn-03/FG-go-tx/D - Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia geoparku "Małopolski Przełom Wisły" (od Zawichostu do Puław), finansowany przez Ministerstwo Środowiska
Projekt badawczy zamawiany -  Geopark Kamienny Las na Roztoczu. Finansowany przez Ministerstwo Środowiska
Projekt badawczy N N306 199339 -  Zasilanie i drenaż wód podziemnych w strefie pogranicza Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
Projekt badawczy - Geneza i ewolucja zagłębień bezodpływowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej morfogenezy pokryw lessowych

Granty Prorektora UMCS:

Wpływ rozmieszczenia i typologii zagłębień bezodpływowych w obszarach lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego na rozwój osadnictwa w pradziejach i we wczesnym średniowieczu
Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia i dynamiki sieci osadniczych w dorzeczu Wolicy w pradziejach i we wczesnym średniowieczu
Elektroniczny słownik geograficzny gmin dorzecza Giełczwi jako program pilotażowy 'Elektronicznego Słownika Geograficznego Gmin Polski' [ESGGP]

 Inne projekty

Budowa polsko-białorusko-ukraińskiej polityki wodnej w zlewni Bugu finansowany ze środków Unii Europejskiej (nr projektu: NEB/PL/LUB/2.1/06/66) zrealizowanego we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie

Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzennego i ochrony środowiska wraz z procesem wizualizacji projektów - grant wewnętrzny zrealizowany przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z dotacji MNiSW nr PB-4 (2010)

Założenia techniczne wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map geomorfologicznych w rozdzielczości odpowiadającej skalom przeglądowym 1:100 000 oraz 1:500 000 - wykonany na zlecenie GUGiK przez konsorcjum GEPOL-IGiK-SGP

 Działalność organizacyjna Pracowni

- Udział w pracach Zespołu Programowego przygotowującego założenia kierunku Geoinformatyka (studia licencjackie i magisterskie)

- Uczestnictwo w bieżących pracach Zespołu Programowego kierunku Geoinformatyka

- Organizacja konferencji naukowej - GIS w Nauce. 24-26 VI 2013 Lublin

- Coroczna organizacja międzynarodowego dnia Systemów Informacji Geograficznych - GIS Day (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

- Uczestnictwo w wykładach promocyjnych WNoZiGP

- uczestnictwo w Dniach Ziemi

- 5th International Symposium on Gully Erosion (Lublin 19-24.04.2010) – dr Leszek Gawrysiak, członek komitetu organizacyjnego

- Koordynacja Dnia Ziemi 2014 - dr Marcin Siłuch

 

Wdrożenia

- Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie komputerowej bazy danych w standardzie GIS o stanowiskach  archeologicznych w wybranych rejonach województwa lubelskiego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie (2010-2016)
- Wsparcie projektu Klaster Kultury Lubelszczyzny, zrealizowanego przez Lubelską Fundację Odnowy Zabytków

 

 Ważniejsze publikacje:

Czarnecka B., Rysiak A., Chabudziński Ł. 2015. How a river course influences the species richness and ecological requirements on two opposite riverbanks in a forest area. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(1): 13-22

Chabudziński Ł., Chmiel S., Michalczyk Z. 2015. Metal content in the waters of the upper Sanna River catchment (SE Poland): condition associated with drilling of a shale gas exploration wellbore. Environmental Earth Sciences 74 (9): 6681–6691

Chabudziński Ł., Michalczyk Z., 2015. Dynamika stanów wód podziemnych w strefie pogranicza Roztocza Zachodniego i Wyżyny Lubelskiej w 2014 roku. Przegląd Geologiczny 63 (10/1): 639–644.

Chabudziński Ł., Michalczyk Z., Siłuch M., Bartoszek K. 2015. Opad i odpływ z małej zlewni - analiza porównawcza danych pomiarowych oraz ogólnodostępnych danych przestrzennych.[w:] Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej (red) D. Absalon, M. Matysik, M. Ruman, Monogr. Kom. Hydrol. PTG. T. 3. Wyd. PTG O. Katowice, Sosnowiec, 75-93.

Bartoszek K., Siluch M., Bednarczyk P. 2015. Characteristics of the onset of the growing season in Poland based on the application of remotely sensed data in the context of weather conditions and land cover types. European Journal of Remote Sensing. Vol. PP: 327 - 344

Zgłobicki W., Baran-Zgłobicka B., Gawrysiak L., Telecka M., 2015: The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland). Catena, 126: 28-36.

Warowna J., Zgłobicki W., Kołodyńska-Gawrysiak R., Gajek G., Gawrysiak L.,  Telecka M., 2015: Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, Poland. Quaternary International. DOI: 10.1016/j.quaint.2015.06.064

Stpiczyński P., Szałkowski D., Gawrysiak L., Chabudziński Ł., 2015: Hybrid implementation of evaluation of primary topographic parameters using GPU-accelerated clusters. Geomorphometry for Geosciences, Jasiewicz J., Zwoliński Z., Mitiasova H., Hengl T. (eds.), Adam Mickiewicz University in Poznań – Institute of Geoecology and Geoinformation, Intenational Society for Geomorphometry, Poznań, ss.145-147, ISBN 978-83-7986-059-3

Demczuk P., Zydroń T., Siłuch M., Klimek M. 2014: Impact of meteorological conditions on stability of selected slopes in the Wiśnicz Foothills. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 46 (4), 2014

Zgłobicki W., Kołodyńska-Gawrysiak R., Gawrysiak L., 2014: Gully erosion as a natural hazard: the educational role of geotourism, Natural Hazards, DOI: 10.1007/s11069-014-1505-9.

Czarnecka B., Chabudziński Ł., 2014. Assessment of flora diversity in a minor river valley using ecological indicator values, Geographical Information Systems and Digital Elevation Models. Central European Journal of Biology,  9 (2): 220-231

Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Gawrysiak L.,  2010. Neotectonic mobility of the Roztocze region, Ukrainian part, Central Europe: insights from morphometric studiem. Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 80:167–183

Kołodyńska-Gawrysiak R., Poesen J., Gawrysiak L., 2017: Assesment of long-term Holocene soil erosion rates in Polish loess areas using sedimentary archives from closed depressions. Earth Surface Processes and Landforms. DOI.10.1002/esp.4296

Gawrysiak L., 2018: Segmentacje rzeźby terenu z wykorzystaniem metod automatycznej klasyfikacji i ich relacja do mapy geomorfologicznej. Wydawnictwo UMCS, s. 233, ISBN 978-83-227-9178-3