Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

Kierownik

dr Anna Maria Wójcik

telefon: 81 537 50 65

e-mail: am.wojcik@poczta.umcs.lublin.pl


Prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II stopnia Wydziału BiB i NoZiGP w ramach bloku pedagogiczno – dydaktycznego przygotowującego do pracy w zawodzie nauczyciela

 • Ogólne przygotowanie pedagogiczne (WY+KW)
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej (WY+KW)
 • Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole ponadpodstawowej (WY+KW)
 • Praca wychowawcza z młodzieżą (KW)
 • Podstawy dydaktyki (WY+LB)
 • Dydaktyka biologii (WY+ LB)
 • Dydaktyka przedmiotu (cz. biologia) (KW)
 • Podstawy biologii (WT+KW)
 • Technologia informacyjna w edukacji biologicznej (LB)
 • Emisja głosu (KW)
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (WY)
 • Prawo oświatowe i BHP (WY)
 • Praktyka ogólnopedagogiczna
 • Praktyka przedmiotowo - metodyczna (w szkole podstawowej)
 • Praktyka przedmiotowo - metodyczna (w szkole ponadpodstawowej)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych „Nauczanie biologii”

 • Dydaktyka biologii (WY+KW)
 • Metodyczne podstawy międzyprzedmiotowej edukacji przyrodniczej (KW)
 • Multimedia w edukacji biologicznej (KW)
 • Praktyka zawodowa

Rys historyczny

Pracownia Metodyki Nauczania Biologii powstała w 1973 roku. Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem była dr Julia Piasecka, pełniąca tę funkcję do przejścia na emeryturę w 1985 roku. W tym okresie zgromadzono bogatą bibliotekę dydaktyczną i metodyczną, okazy biologiczne i inne środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie kształcenia oraz wyposażono salę ćwiczeń. W latach 1985 - 1995 Pracownia rozwijała się pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogusława Sałaty jako kuratora. Z tego okresu pochodzą opracowania dydaktyczne Ogrodu Botanicznego UMCS: wytyczono w Ogrodzie ścieżki dydaktyczne, wydano poradniki metodyczne z opisami tras wycieczek oraz przewodnik dydaktyczny. W latach 1995-2013 Pracownią kierowała dr Maria Pedryc-Wrona, a działalność Pracowni koncentrowała się głównie na pracach związanych z rozwojem i potrzebami edukacji narodowej. W 2011 roku Pracownia zmieniła nazwę na Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej. Od dnia 1 października 2013 roku funkcję kierownika Pracowni pełni dr Anna Maria Wójcik.

Kierownicy Pracowni: dr Julia Piasecka (1973-1985), prof. dr hab. Bogusław Sałata (kurator 1985-1995), dr Maria Pedryc-Wrona (1995-2013), dr Anna Maria Wójcik kierownik od 2013 roku.


Problematyka badawcza


Ostatnie ważniejsze publikacje:

 • Wójcik A.M., Style pracy nauczyciela w kontekście nauczania przez doświadczenie, Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa nr 1/2017, s. 417-428
 • Wójcik A.M., Potrzeby i sposoby funkcjonowania klas o różnych typach uczenia się w rzeczywistości szkolnej, [w:] Kategorie (nie) obecne w edukacji, red Domagała-Kręcioch. A., Majerek B., Kraków 2017, s. 201-215
 • Wójcik A.M., Zawód edukatora ekologicznego nową perspektywą w rozwoju kariery zawodowej studentów kierunków przyrodniczych [w:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej, red. Pikuła N., Jagielska K., Białożyt K., Wydawnictwo Śląskie 2016, s. 13-31
 • Gajuś-Lankamer E., Problematyka zdrowotna w zadaniach na egzaminie maturalnym z biologii w latach 2005-2016. Przegląd Naukowo-Metodyczny, Edukacja dla Bezpieczeństwa 3/2016 (32), s. 493-511
 • Gajuś-Lankamer E., Wiedza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu problematyki zdrowotnej na podstawie egzaminu maturalnego z biologii. [w:] Od dzieciństwa po starość – wybrane zagadnienia zdrowia publicznego, red. Chmielewski J., Florek Łuszczak M., Boroń M., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2017, s. 81-92

Możliwości wykonywania usług

 • szkolenia w zakresie organizacji i prowadzenia kursów metodycznych oraz warsztatów z edukacji przyrodniczej i ekologicznej;
 • organizowanie i prowadzenie kursów w zakresie emisji głosu w pracy nauczyciela oraz wykorzystania multimediów w edukacji.

Pracownicy

dr Anna Maria Wójcik
dr Ewa Gajuś-Lankamer
dr Bożena Mierzwa