PRACE DOKTORSKIE

W Czytelni Informacji Naukowej Biblioteki Głównej przed obroną udostępniane są do wglądu w wersji cyfrowej następujące rozprawy doktorskie:

mgr Waldemar Kaliszczak

TEMAT: "Rola kompleksów aktywnych wybranych pochodnych tiopurynowych z jonami BI(III) w aspekcie badania zmian kinetyki i mechanizmu procesu elektrodowego w obecności surfaktantu"

Wydział Chemii

 

 mgr Ewa Trojanowska

TEMAT: "Skuteczność rozwijania gotowości do zadośćuczynienia u osób odbywających karę pozbawienia wolności"

Wydział Pedagogiki i Psychologii

mgr Katarzyna Buczek

TEMAT: "Aktywność związków porfirynowych wobec mikrosporydiów Nosema ceranae powodujących nosemozę pszczół miodnych"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Katarzyna Grygorczuk-Płaneta

TEMAT:"Analiza oddziaływania lizozymu ludzkiego na komórki drożdżaka Candida albicans"

Wydział Biologii i Biotechnologii

mgr Dominika Fila

TEMAT: "Zastosowanie jonitów chelatujących w procesie odzysku pierwiastków ziem rzadkich ze zużytych akumulatorów niklowowodorkowych"

Wydział Chemii

mgr Małgorzata Wasilewska

TEMAT: "Badanie kinetyki adsorpcji aromatycznych związków organicznych na adsorbentach węglowych-wpływ struktury adsorbantu i warunków procesu"

Wydział Chemii

mgr Małgorzata Twarowska-Ratajczak

TEMAT: "Implikacje ekonomiczno-finansowe dodatkowego opodatkowania sektora bankowego w krajach Unii Europejskiej"

Wydział Ekonomiczny