Praca zdalna nr 4

Umowa kredytu, w tym umowa kredytu konsumenckiego 
oraz umowa pożyczki

Podstawa prawna

  • art. 69-79c ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.)
  • art. 1-4, art. 5 pkt 1-2a, 6-12, 29-47 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 ze zm.).
Zalecana literatura
Pytania kontrolne do opracowania
  1. Czy bank jest uprawniony udzielić kredytu podmiotowi prawa, który nie ma zdolności kredytowej?
  2. Oceń, jakie przepisy prawne będą podstawą prawną w regulacji umowy pożyczki zawartej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działaności gospodarczej ze spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową?
  3. Jakie skutki spowoduje zawarcie umowy kredytu konsumenckiego, gdzie nie określono  rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta? 
  4. Wybierz i scharakteryzuj jeden ze środków ochrony konsumenta w świetle ustawy o kredycie konsumenckim. Wskaż na cel, zakres podmiotowy i przedmiotowy środka chroniącego konsumenta.

Gotowe rozwiązania wykonane samodzielnie proszę nadesłać w dniu 31 maja 2020 r. na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "PRAWO BANKOWE_03". Odpowiedź na każde z pytań nie powinno przekraczać 1 strony tekstu znormalizowanego - Arial 12, interlinia 1,5.