Praca zdalna nr 3

Zagadnienia do samodzielnego opracowania

  1. Status ustrojowy i cel działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  2. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
  3. Zasady funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów;
  4. Środki przymusowej restrukturyzacji.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 795 ze zm).

Zalecana literatura

Pytania kontrolne

Gotowe rozwiązania wykonane samodzielnie proszę nadesłać w dniu 15 maja 2020 r. na adres e-mail: pawel.szczesniak@umcs.pl (w tytule wiadomości proszę wpisać: "PRAWO BANKOWE_02".

  1. Czy, i w jaki sposób deponent jest uprawniony dochodzić wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym, których wielkość przekracza ustawowy poziom gwarancji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym?
  2. Czy w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest obowiązany dokonać wypłaty środków  objętych  ochroną gwarancyjną?
  3. Oceń, czy zastosowanie środków przymusowej restrukturyzacji banku stanowi przykład wywłaszczenia w rozumieniu art. 21 ust. 2 Konstytucji. Problem ten proszę odnieść także do uprawnień akcjonariuszy bądź członków banku lub jego wierzycieli określonych w art. 241-242 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
  4. W jakim zakresie jest możliwe zaskarżenie decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji?