Praca socjalna

Praca socjalna

PRACA SOCJALNA – studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie)

Praca socjalna jest jedną z form pomocy społecznej. Jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Oferta edukacji na kierunku Praca socjalna skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu różnorodnych form pomocy społecznej adresowanej do jednostek i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych marginalizacją.

Praca socjalna to kierunek o profilu praktycznym, studia licencjackie i magisterskie. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna, absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Od roku akademickiego 2012-2013 ma możliwość kontynuowania nauki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, na kierunku Praca socjalna, na dwuletnich studiach drugiego stopnia i uzyskania tytułu magistra.

W ramach kierunku Praca socjalna (studia pierwszego stopnia) oferowane są dwie specjalizacje:

 • Wsparcie rodziny i seniora
 • Zarządzanie rozwojem środowiska lokalnego

Specjalizacja: Wsparcie rodziny i seniora

W ramach specjalizacji Wsparcie rodziny i seniora student ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu z pedagogiki rodziny oraz patologii życia rodzinnego. Posiądzie umiejętności kompleksowej pomocy jednostkom i rodzinom, począwszy od diagnozowania problemów poprzez projektowanie działań aż po rozwiązywanie sytuacji trudnych.

Absolwenci będą przygotowani z zakresu psychologii starzenia się, a także metodyki pracy z osobą starszą. Oferta zajęć jest uzupełniona o treści z zakresu asystentury rodzin. Asystenci rodziny są obecnie pożądaną profesją na rynku pracy.

Proponowana specjalizacja została utworzona w odpowiedzi na postępujące tendencje starzenia się społeczeństwa polskiego, tj. szybkiego zwiększania się liczby osób starszych w Polsce.

Absolwenci specjalności Wsparcie rodziny i seniora będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej rozwiązujących różnorodne problemy rodzin oraz osób starszych (w instytucjach leczniczych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych), a także firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych wspierających rodziny i seniorów.

Specjalizacja: Zarządzanie rozwojem środowiska lokalnego

Druga specjalizacja Zarządzanie rozwojem środowiska lokalnego skierowana jest do osób, które są zainteresowane tworzeniem i realizacją projektów społecznych mających na celu wsparcie i aktywizację osób i grup społecznych zagrożonych marginalizacją społeczną. Umiejętność działania w środowisku jest obecnie bardzo cenna w kontekście pozyskiwania funduszy europejskich na różnorodne działania w obszarze pomocy społecznej. Specjalizacja ta umożliwia także osobom aktywnym i przedsiębiorczym nabycie kompetencji w zakresie prowadzenia własnych firm.

Kompetencje:

W trakcie nauki student zdobywa następujące kompetencje:

 • diagnozowania potrzeb socjalnych,
 • stosowania metod interwencji socjalnej,
 • kierowania służbami społecznymi,
 • inicjowania zmian społecznych,
 • pobudzania samozaradności,
 • konstruowania projektów działań społecznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku Praca socjalna zostają wyposażeni w wiedzę z zakresu nauk społecznych i medycznych, jak i przygotowani do pracy z grupami ryzyka, osobami marginalizowanymi społecznie, osobami starszymi, bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz rodzinami dysfunkcjonalnymi.

Kwalifikacje:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Praca socjalna, absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Uzyskuje kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu pracownik socjalny. Od roku akademickiego 2012-2013 ma możliwość kontynuowania nauki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, na kierunku Praca socjalna, na dwuletnich studiach drugiego stopnia i uzyskania tytułu magistra.

Wykaz najważniejszych przedmiotów:

 • Wprowadzenie do pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja społeczna
 • Polityka społeczna
 • Projektowanie i ewaluacja w pomocy społecznej
 • Marketing usług socjalnych
 • Rynek pracy i promocja zatrudnienia
 • Interwencja kryzysowa
 • Pedagogika rodziny
 • Język obcy

Praca socjalna – studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Studenci w ramach przedmiotów obowiązkowych zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje m. in. z zakresu: psychologii społecznej, socjologii rozwoju i zmian społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej oraz wprowadzenia do zagadnień zróżnicowania kulturowego.

W ramach przedmiotów wybieralnych/fakultatywnych studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów takich jak: działalność pożytku publicznego i wolontariat, tworzenie i zarządzanie projektem socjalnym oraz różnorodnych przedmiotów fakultatywnych zgodnych z zainteresowaniami studentów.

Typowe miejsca pracy: absolwenci Pracy socjalnej mogą być zatrudniani w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodkach/centrach pomocy społecznej/pomocy rodzinie; domach pomocy społecznej; środowiskowych domach samopomocy; placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Są także przygotowani do pracy w placówkach nie należących do systemu pomocy społecznej, jak np. placówkach opieki zdrowotnej (w szczególności szpitalu psychiatrycznym), zakładzie karnym.

Pracownicy Zakładu Pracy Socjalnej UMCS oraz Zakładu Pedagogiki Pracy i Andragogiki (sprawujący opiekę merytoryczną i organizacyjną nad kierunkiem studiów: Praca socjalna)  zainteresowani losami absolwentów tego kierunku m.in. współpracują z Biurem Karier Studenckich UMCS. Podejmowane są także badania empiryczne (w ramach prac magisterskich) uwzględniające kariery zawodowe naszych absolwentów. 

Ponadto nawiązano ścisłą współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w ramach powołanej dla kierunku Rady Pracodawców, w skład której wchodzą pracownicy instytucji zatrudniających naszych absolwentów. Jest ona ważnym źródłem informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W ostatnich latach realizowane są studia na kierunku Praca socjalna w ramach projektów finansowanych z EFS, obejmujące studia pierwszego i drugiego stopnia.

Istota zawodu pracownika socjalnego zawiera się w tym, że praca socjalna (zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym) odnosi się do społecznego funkcjonowania jednostek, grup i środowiska lokalnego. Działania podejmowane przez pracownika socjalnego powinny opierać się na trzech filarach: wiedzy, umiejętnościach i wartościach. Z nich wywodzą się odpowiednie postawy w stosunku do ludzi oraz metody rozwiązywania ich problemów. Treść roli zawodowej pracownika socjalnego jest w trakcie istotnych przemian, co jest spowodowane zarówno zmianami dokonującymi się w strukturze problemów społecznych, jak też zmianą miejsca i roli instytucji pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego.

Studia na kierunku Praca socjalna przygotowują kandydatów do zawodu pracownik socjalny; do pełnienia przez niego różnych ról zawodowych, w szczególności roli badacza i stratega. We współczesnym modelu pracy socjalnej zaleca się pracownikom socjalnym by wykorzystywali wyniki badań, a jednocześnie wzbogacali i rozwijali profesjonalną wiedzę poprzez prowadzenie badań w praktycznym działaniu. Stale poszerzający się zakres wyzwań, które stają przed pracownikami socjalnymi, wymaga od nich podejmowania i wypełniania coraz trudniejszych zadań. Różnorodne działania, które podejmują wymagają wyposażenia  w niezbędny zasób wiedzy (m.in. z zakresu psychologii, prawa, pedagogiki, socjologii, polityki społecznej, organizacji i zarządzania, ekonomii, medycyny społecznej) i umiejętności praktycznych, które opierają się na podbudowie teoretycznej, a które są wzbogacone o określone predyspozycje psychospołeczne (empatia, życzliwość, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych).

Zasady rekrutacji:

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Praca socjalna mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych. Pierwszeństwo mają kandydaci będący absolwentami Pracy socjalnej.

Kontynuacja kształcenia przez absolwentów studiów – studiowanie pracy socjalnej stwarza możliwość zdobycia wiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju zawodowego w zakresie kompetencji społecznych, refleksyjności i krytycznej postawy. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich, a także na  studiach podyplomowych.

Stopnie awansu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego uzależnione są od  poziomu studiów wyższych, stażu pracy i posiadanego stopnia specjalizacji zawodowej nadanego przez Centralną Komisję ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • regionalne ośrodki pomocy społecznej (ROPS)
 • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR)
 • ośrodki pomocy społecznej (GOPS, MOPR)
 • urzędy pracy
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady karne
 • placówki dla osób niepełnosprawnych
 • placówki pomocy uchodźcom
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • placówki dla bezdomnych i osób uzależnionych,
 • ośrodki wsparcia
 • centra interwencji kryzysowej
 • organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą społeczną i pracą socjalną.

Zawód pracownika socjalnego zyskuje obecnie coraz bardziej na znaczeniu. Współcześnie bardziej niż kiedykolwiek rośnie zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowane kadry pomocy społecznej, legitymujące się studiami wyższymi na kierunku Praca Socjalna.

Ukończenie tego kierunku daje możliwość wykonywania zawodu pracownika socjalnego nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej. 

Studia na kierunku Praca socjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności praktycznych zwiększających efektywność działań pracownika socjalnego. Zapewniamy możliwość zindywidualizowania programu studiów poprzez szeroką ofertę zajęć fakultatywnych.

Studia realizowane są w ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej w sobie bogate doświadczenie z nowoczesnymi trendami w nauce oraz edukacji. Zatem oferta nasza skierowana jest do osób, dla których wartością jest podjęcie studiów w renomowanej uczelni, której dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na świecie.

Informacje dodatkowe:

Projekt EFS

Obecnie realizowany jest projekt EFS finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu POWER. Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Numer i nazwa Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Tytuł projektu: Od aspiranta pracy socjalnej do pracownika socjalnego. Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych na stanowisku aspirant pracy socjalnej.

Czas trwania projektu: 01. 02.2016 – 31.03.2019.

Opiekę naukowo-dydaktyczną nad kierunkiem sprawuje Zakład Pracy Socjalnej oraz  Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytutu Pedagogiki UMCS ul. Narutowicza 12 20-031 Lublin, Tel. 81 537 63 15, 81 537 63 09, 81 537 63 10.