Public relations and media marketing

Kierunek
Public relations and media marketing
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
nie dotyczy
Wydział
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

Opłata za studia:

-        I semestr: 1850 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 2000 zł

-        Całkowity koszt studiów: 4000 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 10 %:

-        I semestr: 1650 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1800 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Opłata za studia z uwzględnieniem karty absolwenta - 5 %:

-        I semestr: 1750 zł + 150 zł (opłata wpisowa)

-        II semestr: 1900 zł

-        Całkowity koszt studiów: 3800 zł

Nr konta:

60 1030 1999 2409 1470 0015 0201

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów:

Rejestracji w IRK dokonać można do 30.09.2019 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres:

CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1001
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl 

Planowany termin uruchomienia studiów:

Październik 2019

Informacji udziela:

Kwestie merytoryczne:
dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS
e-mail: lpokrzyc@wp.pl

Sprawy organizacyjne:
mgr Iwona Kwiatkowska-Kursa
tel. 81 537 60 37
e-mail: iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl  

Kierownik studiów podyplomowych:

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS

Opis
 • liczba godzin dydaktycznych:  240
  • w tym praktyki: brak
 • liczba semestrów: 2

Grupa docelowa:

absolwenci studiów wyższych zainteresowani pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations, marketingu, reklamy wraz z branżowym językiem angielskim.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

wykonywania zawodów okołomedialnych (specjalista ds. public relations, marketingu medialnego). Absolwent studiów podyplomowych "Public relations and media marketing" będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego, połączoną ze znajomością branżowego języka angielskiego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Advertising
 • Copywriting
 • Marketing
 • Marketing on-line
 • Creating public relations strategy
 • Communication in crisis
 • European projects environment
 • Media relations
 • Visual communication
 • Team work

Wszystkie zajęcia, a także zaliczenia i egzaminy odbywają się online (na platformie e-learningowej).

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń. Wszystkie zajęcia i zaliczenia/egzaminy odbywają się online.

https://www.facebook.com/Public-relations-and-media-marketing-studia-podyplomowe-UMCS-505404702984580/?pnref=story