Public relations and media marketing

Kierunek
Public relations and media marketing
Stopień studiów
studia podyplomowe
Forma studiów
studia niestacjonarne (zaoczne)
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Politologii
Obszar kształcenia
Nauki społeczne
Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 150 złotych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK, uzupełniony i podpisany;
 2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego;
 3. dwie aktualne fotografie kandydata, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata;
 5. pokwitowanie wpisowego wniesionego na właściwe konto. Wpisowe zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów. Na blankiecie przelewu należy wpisać kierunek studiów podyplomowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać na podany adres do 22 października 2018r.:
CKiOS Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Rektorat X piętro, pokój 1002
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 45
e-mail: studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Nr konta:

31 1030 1999 2409 1470 0014 8201

Opłata za semestr:

2 000 zł

Opis

Organizator:

Wydział Politologii UMCS

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Lidia Pokrzycka

Czas trwania:

2 semestry (1 rok)

Opis studiów:

Studia podyplomowe Public relations and media marketing przeznaczone są dla osób chcących dokształcać się w zakresie PR i marketingu medialnego, doskonaląc jednocześnie znajomość języka angielskiego. Zajęcia poprowadzą praktycy i pracownicy naukowi posiadający doświadczenie w zawodzie dziennikarza lub specjalisty PR.

Poziom języka angielskiego w trakcie studiów będzie dopasowany do potrzeb grupy. Planowany jest także ewentualny podział (jeżeli będzie taka konieczność) na podgrupy mniej i bardziej zaawansowane. Osoby znające język angielski na poziomie podstawowym mogą bez obaw zapisać się na studia Public relations and media marketing. Słownictwo i płynność komunikowania w angielskim będą poszerzane na bieżąco, w trakcie trwania studiów.

O kwalifikacji na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Sylwetki wykładowców oraz programy nauczania poszczególnych przedmiotów zamieszczane są na bieżąco na stronie FB studiów Public relations and media marketing https://pl-pl.facebook.com/PRandmediamarketing/

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

 • Advertising
 • Copywriting
 • Marketing
 • Marketing on-line
 • Creating public relations strategy
 • Communication in crisis
 • European projects environment
 • Media relations
 • Visual communication
 • Team work

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych "Public relations and media marketing" będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego, połączoną ze znajomością branżowego języka angielskiego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.

Data rozpoczęcia zajęć:

październik 2018 r.

Informacji udziela:

Kwestie merytoryczne:
dr hab. Lidia Pokrzycka
e-mail: lpokrzyc@wp.pl

Sprawy organizacyjne:
mgr Iwona Kwiatkowska-Kursa
tel. 81 537 60 37
e-mail: iwona.kursa@poczta.umcs.lublin.pl 

https://www.facebook.com/Public-relations-and-media-marketing-studia-podyplomowe-UMCS-505404702984580/?pnref=story