Pożyczki i świadczenia z funduszu pogrzebowego

 1. Nowy członek PKZP ma prawo do pierwszej pożyczki i świadczeń z Funduszu Pogrzebowego po wpłaceniu wpisowego i sześciu kolejnych składek.
 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 6 300,00,00 zł.
 3. Pożyczkę przyznaje się na podstawie wniosku – jeżeli wysokość pożyczki jest większa od zgromadzonych wkładów, wymagane jest zabezpieczenie w postaci poręczenia przez dwóch pracowników Uniwersytetu, członków PKZP UMCS w Lublinie.
 4. Pożyczek udziela się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.
 5. Raty pożyczki potrącane są z wynagrodzenia. W przypadku niemożliwości dokonania tego potrącenia, członek zobowiązany jest wpłacić ratę na konto PKZP, także w przypadku potrącenia z wynagrodzenia niepełnej raty.
 6. Wypłata pożyczek następuje w formie przelewu: ok. 5. dnia każdego miesiąca, poza sierpniem.
 7. Wypłata świadczeń z Funduszu Pogrzebowego następuje na podstawie wniosku. Akt zgonu jest podstawowym warunkiem wypłaty ww. świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia możliwe jest do 6 miesięcy od daty śmierci osób, wymienionych we wskazanym punkcie regulaminu.
 8. Wysokość świadczenia z Funduszu Pogrzebowegoz tytułu śmierci:
  • członka PKZP UMCS – 1000 zł,
  • współmałżonka członka PKZP UMCS – 600 zł,
  • nieletniego dziecka członka PKZP UMCS – 600 zł,
  • rodziców i teściów członka PKZP UMCS – 500 zł.

Kwota, która ma zabezpieczyć wkłady członkowskie w kasie będzie wynosić minimalnie 500 zł (dotyczy przeksięgowań na spłaty rat pożyczki oraz wypłat wkładów, przy jednoczesnym pozostaniu w PKZP).

Termin składania wniosków o pożyczkę z PKZP to ostatni dzień kalendarzowy danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że jest to dzień pracy.