Potwierdzanie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Potwierdzanie efektów uczenia sięzdobytych poza edukacjąformalnąna Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 §1

 1. Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zwana dalej Procedurą określa:

1)     zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się;

2)     sposób powoływania i tryb działalności komisji weryfikujących efekty uczenia się;

 1. przepisy Procedury mają zastosowanie wobec kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa na danym kierunku.

 §2

 1. Weryfikacja efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną jest dokonywana poprzez odniesienie do efektów kształcenia określonych w programie dla danego kierunku.
 2. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się student nie może uzyskać więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do programu kształcenia dla danego kierunku.

 §3

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1)     osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia. W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

2)     osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

3)     osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia na danym kierunku stanowiącym jednocześnie kolejny kierunek studiów.

 §4

 1. Kandydat składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się odrębnie dla każdego modułu (Załącznik nr 1).
 2. Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w danym cyklu kształcenia.
  1. Termin złożenia wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zostaje określony dla:

1)     kandydatów, którzy przyjmowani są na pierwszy rok studiów na danym kierunku w trybie rekrutacji równocześnie ze składaniem dokumentacji wymaganej do przyjęcia na studia;

2)     studentów, którzy spełnili odpowiednie kryteria w trakcie trwania studiów, najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem semestru w którym realizowane są zajęcia z określonego modułu stanowiącego podstawę wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się;

3)     pozostałych osób, które posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe związane z określonym kierunkiem studiów i ubiegają się o przyjęcie na studia poza rekrutacją w dowolnym momencie roku akademickiego.

 1. Do wniosku kandydat załącza dokumenty:

1)     świadectwo dojrzałości;

2)     kserokopię dowodu osobistego;

3)     dyplom ukończenia studiów, w przypadku kandydatów wypełniających postanowienia § 3 pkt. 2 i 3;

4)     dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe. Portfolio kandydata obejmuje:

a)     zaświadczenia z zakładu pracy, świadectwa pracy, umowy o pracę zawierające potwierdzenie wymaganego stażu doświadczenia zawodowego.

b)     zakresy obowiązków, opisy stanowisk pracy;

c)     opinie pracodawców;

d)    zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa, dyplomy ukończonych kursów i szkoleń;

e)     opis doświadczenia zawodowego;

5)     dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kandydata uzyskane w systemach poza edukacją formalną. Dokumentacja powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami kształcenia modułu o zaliczenie, którego kandydat ubiega się (według Załącznika nr 2);

6)     potwierdzenie wniesionej opłaty, zgodnie z § 5 ust. 2 i 3.

7)     w przypadku zaistnienia sytuacji zgodnie z § 5 ust. 4 wniosek o zwolnienie lub obniżenie wysokości opłaty.

 1. Kandydat potwierdza prawdziwość składanych dokumentów poprzez podpisanie oświadczenia (Oświadczenie do Załącznika nr 2).

 §5

 1. Wydział Politologii i Dziennikarstwa pobiera opłaty z tytułu potwierdzenia efektów uczenia się będącego usługą edukacyjną.
 2. Kandydat wnosi opłatę na rachunek bankowy Uniwersytetu przed przystąpieniem do procesu potwierdzania efektów uczenia się. Kandydat wnosi opłatę niezależnie od wyniku postępowania potwierdzenia efektów uczenia się.
 3. Wysokość opłaty stanowi wielokrotność jednego punktu ECTS dla modułu o zaliczenie, którego kandydat wnioskuje.
 4. Kandydat może ubiegać się o zwolnienie lub obniżenie wysokości opłaty w związku z trudną sytuacją materialną. Wniosek o zwolnienie lub obniżenie jest rozpatrywany przez Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przez Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa o zwolnieniu lub obniżeniu wysokości opłaty, kandydat jest zobowiązany do uiszczenia należnej stawki pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§6

 1. Dla rozpatrzenia wniosku każdorazowo powoływana jest komisja, w skład której wchodzą:

1)     samodzielny nauczyciel akademicki będący Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa ds. potwierdzania efektów uczenia się;

2)     samodzielny nauczyciel akademicki firmujący dany kierunek studiów, którego dotyczy wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się;

3)     nauczyciel akademicki odpowiedzialny za moduł lub inny nauczyciel posiadający doświadczenie w realizacji zajęć z modułu;

4)     przedstawiciel samorządu studenckiego.

 1. Komisja powoływana jest przez Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

 §7

 1. Do kompetencji komisji należy:

1)     ocena formalna wniosku;

2)     weryfikacja efektów uczenia się na podstawie złożonej dokumentacji;

3)     przeprowadzenie egzaminu teoretycznego lub praktycznego z danego modułu;

4)     wystawienie ocen z weryfikacji efektów uczenia się;

5)     sporządzenie protokołu z weryfikacji efektów uczenia się;

6)     wydanie decyzji pozytywnej lub negatywnej po dokonaniu weryfikacji efektów uczenia się;

7)     wystawienie oceny z modułu stanowiącego przedmiot Procedury.

 1. Komisja potwierdza jakie efekty uczenia się odpowiadają efektom kształcenia zawartym w programie kształcenia na danym kierunku.
 2. Komisja w przypadku uznania wniosku o uznanie efektów kształcenia za niekompletny pod względem formalnym wzywa kandydata do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 3. Komisja w przypadkach uzasadnionych wątpliwości w zakresie uzyskanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeprowadza z kandydatem egzamin teoretyczny lub praktyczny. Postać egzaminu jest ustalana na podstawie formy zaliczenia przewidzianej w sylabusie modułu.
 4. W przypadku kandydata, który złożył wniosek obejmujący większą liczbę modułów podlegających weryfikacji z zakresu efektów uczenia się terminy posiedzenia komisji (i egzaminów) należy wyznaczyć w danym dniu dla maksymalnie trzech modułów.
 5. W przypadku niestawienia się kandydata na posiedzenie komisji lub nieuzupełnienie dokumentacji po uprzednim wezwaniu komisji wniosek zostaje nierozpoznany pod rygorem nieważności.
 6. W uzasadnionych przypadkach kandydat może wnosić o zmianę terminu posiedzenia komisji, jednak z zachowaniem § 7 ust. 8.
 7. Potwierdzenie efektów uczenia się wskazanych przez kandydata przyjmowanego na pierwszy rok studiów w trybie rekrutacji powinno zakończyć się najpóźniej do końca września roku akademickiego poprzedzającego pierwszy rok studiów, a w przypadku pozostałych kandydatów w ciągu pierwszych dwóch tygodni semestru, w których realizowane są zajęcia podlegające Procedurze.

 §8

 1. W przypadku negatywnej decyzji komisji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. potwierdzenia efektów uczenia się w terminach zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.
 2. Zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się w przypadku postępowania odwoławczego oraz tryb działalności Uczelnianej Komisji Odwoławczej są ustalane na poziomie uczelnianym.

 §9

 1. Osoby, którym uznano efekty uczenia się będą mogły zostać przyjęte na studia pierwszego lub drugiego stopnia na danym kierunku na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Liczba studentów na danym kierunku, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku.
 3. Kandydat przyjęty w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych określonych w uchwale rekrutacyjnej dla danego kierunku pod rygorem wykreślenia z listy osób przyjętych na studia.

 §10

 1. Decyzję o zwolnieniu kandydata z określonych zajęć wydaje Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa  na podstawie pozytywnej decyzji komisji po zakończeniu postępowania ds. potwierdzenia efektów uczenia się.
 2. Kandydat uzyskuje liczbę punktów ECTS przyporządkowaną do zajęć, które zostały potwierdzone w wyniku Procedury.
 3. Kandydaci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się zostają włączeni do regularnego trybu studiów, a jednocześnie zostają zwolnieni z realizacji modułów, z których uzyskali potwierdzenie efektów uczenia się.
 4. Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się dokumentowane jest w protokole weryfikacji i dokumentacji przebiegu studiów oraz w suplemencie do dyplomu.
 5. Oceny z modułów uzyskane w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się są wliczane do średniej ocen ze studiów.
 6. Dziekanat Wydziału Politologii i Dziennikarstwa prowadzi ewidencję modułów zajęć zaliczonych na danym kierunku w postępowaniu potwierdzenia efektów uczenia się. Ewidencja zawiera: imię i nazwisko kandydata/studenta, numer albumu, stopień i rok studiów, moduł, liczbę punktów ECTS (Załącznik nr 3).

 §11

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
 2. Zmiany Procedury dokonuje się w trybie jej uchwalenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012, poz. 572 - tekst jednolity z dn. 23.05.2012 r.)

Uchwała nr XXIII – 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Załącznik nr 1

do Procedury potwierdzania efektów uczenia się

zdobytych poza edukacją formalną na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 

Nr wniosku............................................................

Data wpływu..........................................................

 

...........................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata)

...........................................................................................................

(adres zamieszkania/do korespondencji)

...........................................................................................................

(data i miejsce urodzenia/ nr dowodu osobistego)

...........................................................................................................

(kierunek studiów/ rok studiów/ nr albumu)

...........................................................................................................

(telefon/ adres poczty elektronicznej)

  WNIOSEK

O potwierdzenie efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

 

Wnioskuję o weryfikację efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną oraz uznania ich w ramach modułu:

.......................................................................................................................................................

(nazwa modułu)

.......................................................................................................................................................

(liczba punktów ECTS modułu)

na kierunku kształcenia na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

.......................................................................................................................................................

(nazwa kierunku kształcenia)

realizowanego na studiach pierwszego/ drugiego* stopnia na podstawie załączanych dokumentów potwierdzających zdobycie efektów uczenia się poza edukacją formalną odpowiadających efektom kształcenia określonym dla danego modułu/przedmiotu.

* niepotrzebne skreślić

Wypełnia administracja Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

zdobytych poza edukacją formalną

 Po zapoznaniu się z sylabusem modułu

 .......................................................................................................................................................

stwierdzam, że zdobyłam/em w pracy zawodowej wszystkie zakładane dla danego modułu efekty kształcenia

 

Efekty kształcenia zdefiniowane dla danego modułu

Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną

Odniesienie do doświadczenia zawodowego (wskazanie właściwego dokumentu i załącznika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załączniki:

1...................................................................

2...................................................................

3...................................................................

4...................................................................

5...................................................................

6...................................................................

7...................................................................

8...................................................................

9...................................................................

10.................................................................

11.................................................................

12.................................................................

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wszystkie dokumenty dołączone do wniosku są prawdziwe. Ponadto oświadczam, że zapoznałam/em się z Procedurą potwierdzania efektów uczenia się przyjętą przez Radę Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i akceptuję jej treść.

 ..........................................................................................

(data i podpis kandydata)

 

Załącznik nr 2

do Procedury potwierdzania efektów uczenia się

zdobytych poza edukacją formalną na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 

PROTOKÓŁ

z weryfikacji efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 

.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata)

Wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się w składzie:

                                                                                                                               

przewodniczący.............................................................................................................................

członek komisji.............................................................................................................................

członek komisji.............................................................................................................................

członek komisji.............................................................................................................................

rozpatrzyła w dniu………..……... wniosek ……………………………………………………

o weryfikację efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną dla modułu..........................................................................................................................................

(nazwa modułu i liczba punktów ECTS)

na kierunku...................................................................................................................................

 stopniu............................................................ realizowanego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

 Efekty kształcenia zdefiniowane dla danego modułu

 

Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną

Odniesienie do doświadczenia zawodowego

Forma potwierdzenia zdobycia efektów uczenia się (na podstawie sylabusa)

Ocena efektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia zdefiniowane dla danego modułu

Efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną

Odniesienie do doświadczenia zawodowego

Forma potwierdzenia zdobycia efektów uczenia się (na podstawie sylabusa)

Ocena efektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem zawierającym dokumenty potwierdzające zdobycie efektów uczenia się poza edukacją formalną oraz przeprowadzeniu egzaminu na podstawie formy przewidzianej w sylabusie modułu wydziałowa komisja ds. weryfikacji efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną postanowiła:

 potwierdzić/ nie potwierdzić*

że efekty uczenia się zdobyte przez kandydata poza edukacją formalną odpowiadają wszystkim efektom kształcenia wnioskowanego modułu.

Ocena końcowa dla modułu: ........................................................................................................

                                                                                                               (słownie)**

Podpisy członków wydziałowej komisji

przewodniczący.............................................................................................................................

członek komisji.............................................................................................................................

członek komisji.............................................................................................................................

członek komisji.............................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

** bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny

 

Załącznik nr 3

do Procedury potwierdzania efektów uczenia się

zdobytych poza edukacją formalną na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

 

EWIDENCJA OSÓB*

którym potwierdzono efekty uczenia się zdobyte poza edukacją formalną

w semestrze.............................................................................

roku akademickiego..............................................................

 

Kierunek studiów:

Stopień studiów:

Specjalność:

L.p.

Nazwisko i imię

Nr albumu

Moduł

ECTS

Ocena

Uwagi