Poświadczanie biegłości językowej

Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS został powołany przez Prorektora ds. Kształcenia UMCS na mocy Zarządzenia Rektora UMCS Nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia w zakresie języków obcych oraz poświadczania biegłości językowej w UMCS.

Zgodnie z treścią Zarządzenia studenci UMCS zobowiązani są wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów co najmniej na poziomie:

  • B2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
  • B2+ – w przypadku studiów drugiego stopnia,
  • B2+ – w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach musi zostać spełniony warunek ustandaryzowanego poświadczenia biegłości językowej studentów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej

Zarządzenie Nr 7/2013 Rektora UMCS ws. organizacji kształcenia w zakresie języków obcych oraz poświadczania biegłości językowej (pdf)