Ostatnia aktualizacja
30.06.2022

Zamówienia publiczne

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk psychologiczno-pedagogicznych (śródrocznych)

WR/68-72 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
06.05.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Najnowsze

Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk ciągłych przedmiotowo-metodycznych

WR/185-2021/DZP-p

Ogłoszony
15.09.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowych ciągłych

WR/176-2021/DZP-p

Ogłoszony
01.09.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa pełnienia funkcji opiekuna praktyk przedmiotowych ciągłych - lingwistyka stosowana

WR/161-169 - 2021/DZP-p

Ogłoszony
23.08.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone