Ostatnia aktualizacja
24.02.2021

Zamówienia publiczne

Sprawowanie opieki nad studentami Wydziału Humanistycznego UMCS odbywającymi praktyki ogólnopedagogiczne ciągłe w projekcie www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS

WR/57-72-2014/WH

Ogłoszony
05.02.2014
Przedmiot
usługi
Status
Ogłoszone

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia praktyki ogólnopedagogicznej ciągłej dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w ramach projektu pn. „www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 3.3. Poprawa Jakości Kształcenia Poddziałanie: 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe.

2. Wymiar praktyki: 36 godzin na jednego studenta (2 tygodnie).

3. Jest to usługa edukacyjna i szkoleniowa o charakterze niepriorytetowym według załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68).

4. W toku realizacji zamówienia (tj. do 30.09.2014 r.) Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na w/w praktykę studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w liczbie uzgodnionej między stronami, nie więcej jednak niż 5 studentów.

5. Zamawiający udzieli zamówień maksymalnie 16 nauczycielom.

Załączniki

Najnowsze

Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2021

WR/03-2021/DZP-p

Ogłoszony
02.02.2021
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Usługa świadczeń promocyjnych oraz reklamowych podczas wydarzeń sportowych w roku 2020

WR/98-2019/DOP-p

Ogłoszony
20.12.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone
Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilenie podstawowe Instytut Pedagogiki UMCS.

WR/89-2019/DOP-p

Ogłoszony
23.10.2019
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone