Postępowania o uzyskanie tytułu naukowego profesora

Załącznik do uchwały nr VIII/86 /2014 Rady Wydziału Politologii z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania czynności przez Radę Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora 

Regulamin

przeprowadzania czynności przez Radę Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora 

§ 1

Rada Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS przeprowadza czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk społecznych w ramach posiadanych uprawnień.  

§ 2 

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu naukowego profesora przedstawia Dziekanowi wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora.
 2. Do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

1)      oryginały lub poświadczone przez Dziekana, albo upoważnionego przez niego pracownika Sekretariatu Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy,

2)      autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, funkcję recenzenta w tych przewodach lub postępowaniu habilitacyjnym oraz o działalności popularyzującej naukę; autoreferat sporządza się w języku polskim i angielskim,

3)      ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy - po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200); ankietę sporządza się w języku polskim i angielskim.

 1. Wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej. 

§ 3

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora złożyć może osoba, która uzyskała stopień doktora habilitowanego lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy, oraz:

  1) ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;

  2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów,

  3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej oraz uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym,

  4) odbyła staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

§ 4 

 1. Po złożeniu wniosku przez osobę ubiegającą się o nadanie tytułu naukowego profesora Dziekan, po stwierdzeniu wymogów formalnych dokumentacji, przedkłada Radzie Wydziału:

1)   projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora,

2)   projekt uchwały zawierający listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i niebędących członkami Rady Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

 1. Dziekan przesyła uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora oraz uchwałę zawierającą listę kandydatów na recenzentów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu.
 2. Celem przygotowania projektów uchwał, o których mowa wyżej, Rada Wydziału może powołać spośród swoich członków posiadających tytuł naukowy profesora Zespół Profesorski w składzie trzech osób. Zespół Profesorski powoływany jest na Radzie poprzedzającej przyjęcie uchwał określonych w ust. 2. 

§ 5 

Dziekan po otrzymaniu z Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu naukowego profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora. Recenzje winny być złożone w wersji papierowej oraz elektronicznej. Wersja elektroniczna przesyłana jest w formie nośnika lub może być przekazana na wskazany w zamówieniu recenzji adres mailowy. 

§ 6 

 1. Dziekan po wpłynięciu recenzji przekazuje je Zespołowi Profesorskiemu celem przygotowania, na podstawie recenzji, opinii dla Rady Wydziału w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora.
 2. Opinia Zespołu Profesorskiego wraz z recenzjami przesyłana jest członkom Rady Wydziału.
 3. Rada Wydziału po zapoznaniu się z ocenami recenzentów podejmuje uchwałę w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora.
 4. O terminie posiedzenia Rady Wydziału powiadamiani są recenzenci w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora. Powiadomienie stanowi zaproszenie do udziału w posiedzeniu Rady, w którym zaproszeni recenzenci mogą uczestniczyć z głosem doradczym. Powiadomienie wysłane jest w formie elektronicznej na podane przez recenzentów adresy mailowe. 

§ 7 

 1. Uchwała Rady Wydziału w sprawie poparcia lub odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora przekazywana jest niezwłocznie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu oraz ogłaszana na stronie internetowej Wydziału.
 2. Uchwała przyjmowana jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania uprawnieni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

§ 8 

Osoba ubiegająca się nadanie tytułu naukowego profesora wraz z wnioskiem w sprawie wszczęcia postępowania przedkłada Dziekanowi zobowiązanie macierzystej uczelni lub jednostki naukowej zatrudniającej tę osobę odnośnie do pokrycia kosztów postępowania, jeżeli wniosek dotyczy kandydata spoza Wydziału Politologii UMCS. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu naukowego profesora nie może przedłożyć zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym Wydział zawiera z nią umowę przenoszącą obowiązek pokrycia kosztów na wnioskodawcę. 

§ 9 

W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie określa się uprawnienia Dziekana obejmują one również uprawnienia Prodziekana upoważnionego przez Dziekana. 

§ 10 

W zakresie nieokreślonym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz wydanych w celu jej wykonania rozporządzeń.