Postępowanie habilitacyjne dr Pauliny Sztabińskiej-Kałowskiej

mgr inż. Emil Bartkiewicz

22.07.2019

Dr Paulina Sztabińska-Kałowska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Paulina Sztabińska-Kałowska wskazała Radę Wydziału Filozofii Socjologii UMCS.

18.03.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

10.04.2019 r. Rada Wydziału Filozofii Socjologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.06.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

  1. przewodniczący komisji – prof. Agnieszka Kijewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  2. sekretarz komisji – dr hab. Andrzej Kapusta – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  3. recenzent - prof. Krystyna Wilkoszewska Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  4. recenzent – prof. Joanna Sosnowska - Instytut Sztuki PAN w Warszawie,
  5. recenzent – prof. Teresa Pękala – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  6. członek komisji – dr hab. Mateusz Salwa - Uniwersytet Warszawski,
  7. członek komisji – dr hab. Tomasz Kitliński – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.