LEGALIZACJA POBYTU STUDENTÓW-CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

W Lublinie wszystkie formalności związane z legalizacją pobytu załatwia się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Czechowska 15, tel. 81 742 4599, wsoc@lublin.uw.gov.pl

https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/

 

1. Słuchacze-cudzoziemcy z krajów należących do UE mogą poruszać się w ruchu bezwizowym. Jeśli ich pobyt trwa dłużej niż 3 miesiące powinni starać się o uzyskanie tzw. zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu i złożyć w tym celu odpowiedni wniosek.

2. Słuchacze-cudzoziemcy z krajów nie należących do UE mogą przebywać legalnie na terenie Polski na podstawie jednego z dwóch dokumentów: 

a) wizy, 
b) karty pobytu.

3. Słuchacze, którzy chcą kontynuować naukę po upływie terminu ważności wizy powinni starać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy.

4. Słuchacz-cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia zobowiązany jest złożyć: 

a) wypełniony w języku polskim formularz wniosku o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy, 
b) 4 kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, 
c) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, 
d) dokument potwierdzający posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania cudzoziemca. Jeśli cudzoziemiec otrzymuje stypendium odpowiednie zaświadczenie wydaje jednostka prowadząca kształcenie. Jeśli nie posiada stypendium, musi mieć np. potwierdzenie z banku o regularnych wpłatach na konto lub zaświadczenie od najbliższej osoby mieszkającej w Polsce o zapewnieniu środków pieniężnych lub zaświadczenie od rodziców o zapewnieniu środków pieniężnych wraz z dokumentem potwierdzającym ich dochody (minimalna kwota we wszystkich tych sytuacjach wynosi: 543 zł miesięcznie), 
e) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
f) paszport (do wglądu) i kserokopię wszystkich stron paszportu,

g) dowód wniesienia opłaty za naukę, jeśli cudzoziemciec studiuje na zasadach odpłatności. 

Dokumenty w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

5. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy jest karta pobytu.

6. Za wydanie zezwolenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 340 zł. Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 25 zł. 


UBEZPIECZENIA

Opieka zdrowotna w Polsce funkcjonuje w oparciu o państwowy budżet przeznaczony na ochronę zdrowia - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Ubezpieczeni w NFZ mają prawo do nieodpłatnych podstawowych i specjalistycznych usług medycznych (łącznie z leczeniem szpitalnym, przeprowadzaniem operacji i przyjazdem karetki do nagłych przypadków) w zakładach opieki zdrowotnej, ktore podpisały kontrakt z NFZ.

Słuchacze-cudzoziemcy z krajów należących do UE są uprawnieni do korzystania nieodpłatnie ze świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały kontrakt z NFZ, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Słuchacze-cudzoziemcy z krajów nie należących do UE mają prawo na własny wniosek przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Wniosek wraz z paszportem i zaświadczeniem wydanym przez jednostkę prowadzącą kształcenie należy złożyć w lubelskim oddziale NFZ, ul. Koryznowej 2d, pokój nr 5 i 6, czynnym: pon.-pt. 8.00-16.00. Za każdy miesiąc należy opłacać odpowiednią składkę.

Słuchacze-cudzoziemcy, którzy nie chcą skorzystać z możliwości dobrowolnego ubezpieczenia w NFZ oraz osoby niepełnoletnie powinni posiadać polisę ubezpieczeniową na cały okres kształcenia w Polsce.

Pełnoletnich słuchaczy rocznego kursu przygotowawczego posiadających Kartę Polaka lub opinię o polskim pochodzeniu wydaną przez Konsulat RP ubezpiecza uczelnia i opłaca za nich składki. Należy zgłosić się do Działu Obsługi Studentów UMCS, DS "Helios" (parter) z następującymi dokumentami: 

a) kserokopia paszportu, 
b) 2 zaświadczenia o posiadaniu statusu uczestnika kursu przygotowawczego, 
c) opinia (zaświadczenie) o polskim pochodzeniu wydane przez odpowiednią placówkę konsularną lub Karta Polaka,

d) wypełniony wniosek o objęcie ubezpieczeniem,

e) dokument potwierdzający zameldowanie.

Odpłatnie można skorzystać z usług medycznych zarówno w publicznych, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.


ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy rocznego kursu przygotowawczego kwaterowani są w niżej wymienionych domach studenckich. Sprawy związane z zakwaterowaniem (rezerwacja miejsca, zamiana miejsa w DS, rezygnacja z miejsca w akademiku itp.) załatwiają w Centrum, w pok. nr 8 na parterze, tel. 81 537 28 76. 

Akademiki, w których kwaterujemy naszych słuchaczy: 

 1. DS Grześ 
  ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin 
  tel. 81 533 32 47 
  pokoje 2-osobowe; 370 zł za miejsce 
 2. DS Helios 
  ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin 
  tel. 81 533 20 44 
  pokoje 2-osobowe; 380 zł/395 zł  za miejsce 
 3. DS Ikar 
  ul. Czwartaków 15, 20-045 Lublin 
  tel. 81 533 32 11 
  pokoje 2-osobowe; 380 zł/395 zł  za miejsce 
 4. DS Amor 
  ul. Radziszewskiego 18, 20-036 Lublin 
  tel. 81 533 82 91 
  pokoje 2-osobowe; 370 zł za miejsce 
 5. DS Zana 
  ul. Zana 11, 20-601 Lublin 
  tel. 81 743 49 79 
  pokoje 2-osobowe; 325 zł za miejsce

Dopłata za dostęp do Internetu stacjonarnego (kablowego) wynosi 25 zł miesięcznie.