Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Oferta studiów jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych i tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje kompetencje językowe oraz uzyskać docelowo kompetencję tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwości realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w takich dziedzinach jak: współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury.

Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich, czyli Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytecie Poczdamskim: semestr 1 i 6 realizowany jest osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr 2 i 3 wspólnie w Poczdamie, semestr 4 i 5 wspólnie w Lublinie.

Zasady kwalifikacji
Podczas rekrutacji pod uwagę brany będzie język polski i język obcy nowożytny na zasadzie konkursu świadectw. Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1.

 Bliższe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie https://irk.umcs.lublin.pl/katalog.php?op=info&id=HUL_PNK_S1&kategoria= oraz w zakładce głównej "Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie".