POIG-METAN

Zobacz listę projektów

POIG 1.3.1: Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń

"Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń" 

[  w ramach EFRR POIG 1.3.1 ]

Podstawowe informacje o projekcie:

 • Tytuł:   Proekologiczna technologia utylizacji metanu z kopalń
 • Nr umowy:   Nr UDA-POIG.01.03.01-00-072/08-00
 • Termin realizacji:   01/04/2009- 30/04/2012
 • Źródło finansowania:   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 1.3 / Poddziałanie 1.3.1
 • Całkowity budżet:   3 470 000,00 zł
 • Dofinansowanie:   3 470 000,00 zł
 • Wkład własny:   0 zł
 • Inne źródła:   0 zł
 • Kierownik projektu na UMCS:    dr Beata Stasińska, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, pokój 413, 81-537-55-74, 696-431-596, e-mail: stasinska@poczta.umcs.lublin.pl
 • Biuro projektu:   www: ptumk.umcs.lublin.pl  

Beaneficjenci/Konsorcjanci:

"Konsorcjum Utylizacji Metanu z Pokładów Węgla Podziemnych Kopalń" utworzone przez AGH Kraków, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Skrócony opis projektu:

Projekt powinien doprowadzić do opracowania „Proekologicznej technologii utylizacji metanu z kopalń”. Opracowany zostaniekatalizator pozwalający utleniać metan z powietrza wentylacyjnego kopalń, zaprojektowana i wykonana zostanie pilotażowa instalacja umożliwiająca utlenianie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego z prototypem katalitycznego reaktora utleniania metanu oraz wymiennikiem ciepła. W warunkach przemysłowych dla rzeczywistych gazów w jednej z kopalń węglowych zbadana zostanie możliwość autotermicznego utleniania metanu z powietrza wentylacyjnego, uzupełnianego gazami kopalnianymi z odmetanowania i możliwość energetycznego wykorzystania uzyskanych gorących gazów.

Na podstawie badań i zdobytych doświadczeń zostaną przygotowane opracowania dotyczące budowy reaktora i produkcji katalizatora stanowiącego wypełnienie katalitycznego reaktora utleniania metanu, jak również opracowanie dotyczące instalacji utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego do wdrożenia w kopalniach.

Wyniki projektu będą miały:

 1. dużą użyteczność gospodarczą ze względu na możliwość aplikacji technologii w gospodarce krajowej i zagranicznej, podnoszącej innowacyjność w kopalniach;
 2. dużą użyteczność środowiskową, ze względu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;
 3. aspekty społeczne – podniesienie czystości powietrza i możliwości utworzenia dodatkowych miejsc pracy;
 4. aspekty ekonomiczne - uwolnienie dodatkowych limitów emisji dwutlenku węgla w kopalniach, co wpłynie na całkowity bilans ekonomiczny tych podmiotów.