Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego stopnia

Studia na kierunku Pedagogika specjalna (profil ogólnoakademicki) skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Kierunek jest realizowany w ramach Uniwersytetu – instytucji naukowej łączącej bogate doświadczenia z nowoczesnymi trendami w nauce i edukacji. Naszą ofertę kierujemy do osób chcących podjąć studia w renomowanej uczelni, której dyplom jest pozytywnie rozpoznawany w Polsce i na świecie.

Specjalności* na studiach pierwszego stopnia (licencjackich – trzyletni cykl kształcenia):

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (specjalność nauczycielska)
  • Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska)
  • Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska i nienauczycielska)

* Specjalność zostanie uruchomiona przy zadeklarowaniu się min. 20 chętnych

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja (specjalność nauczycielska)

Studia przygotowują do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zakres przygotowania uwzględnia wszystkie stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz występowanie dodatkowych ograniczeń w stanie zdrowia i sprawności, w tym zaburzeń sensorycznych czy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Program kształcenia obejmuje blok przedmiotów psychologicznych i pedagogicznych, w tym poszerzony zakres treści metodycznych, ponadto praktyk dających studentom potrzebne kompetencje. Zawiera również przedmioty pozwalające doskonalić warsztat pedagoga, jak np. emisja głosu czy podstawy komunikacji interpersonalnej. Przedmioty z zakresu wczesnej edukacji poszerzają kompetencje studenta w zakresie nauczania w placówkach przedszkolnych oraz na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) szkoły podstawowej.

Absolwenci tej specjalności mogą podejmować zatrudnienie w charakterze nauczyciela-wychowawcy, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wspierającego, m.in. w  przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych.

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika) i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (specjalność nauczycielska)

Studia przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z osobami z dysfunkcjami sensorycznymi  tzn. z różnym stopniem niepełnosprawności wzroku, słuchu oraz  niepełnosprawnościami sprzężonymi (m.in. ze spektrum autyzmu) w różnych grupach wiekowych.

Student ma szansę zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności w tym zakresie między innymi na przedmiotach takich jak: psychologia niewidomych i słabowidzących, psychologia niesłyszących i słabosłyszących, orientacja i poruszanie się w przestrzeni, techniki brajlowskie, usprawnianie widzenia, usprawnianie słyszenia, język migowy, rewalidacja osób głuchoniewidomych itp. Dodatkowe przedmioty z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  poszerzają zdobytą wiedzę i umiejętności w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Absolwenci tej specjalności posiadają kwalifikacje pozwalające na podjęcie zatrudnienia w charakterze pedagoga specjalnego, nauczyciela – wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, specjalisty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Mogą oni uzyskać zatrudnienie przede wszystkim w placówkach podlegających pod resort oświaty, m. in. przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych. Wiedza i umiejętności z zakresu działalności rehabilitacyjnej pozwalają im włączyć jej elementy do procesu edukacji, zgodnie z potrzebą kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Studenci obu specjalności jako członkowie Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych mają szansę uczestniczyć w wyjazdach naukowo-badawczych, konferencjach, szkoleniach, organizować akcje charytatywne.

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska i nienauczycielska)

Studia pierwszego stopnia na specjalności pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do pracy w roli pedagoga, wychowawcy, animatora pracy z osobą nieprzystosowaną społecznie i grupą podopiecznych w placówkach resocjalizacyjnych, interwencyjnych, socjalizacyjnych  i socjoterapeutycznych.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w tym zakresie m.in. na przedmiotach takich jak: pedagogika resocjalizacyjna, nieprzystosowanie społeczne, pedagogika penitencjarna i środków probacji, podkultury dewiacyjne, diagnostyka resocjalizacyjna, socjoterapia, treningi: empatii, asertywności, interpersonalne itp. W toku zajęć dydaktycznych studenci nabywają umiejętności z zakresu diagnozy i terapii symptomów asocjalności młodzieży i dorosłych oraz kompetencje metodyczne, profilaktyczne i terapeutyczne. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w pracach Koła Naukowego Twórczych Pedagogów Resocjalizujących UMCS w Lublinie.

Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna posiadają kwalifikacje do pracy w następujących placówkach: sądy (kuratorzy sądowi), ośrodki kuratorskie, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki socjoterapii, pogotowia opiekuńcze, świetlice środowiskowe, ośrodki terapeutyczne, policja.

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna występuje w 2 wariantach: nienauczycielskim i nauczycielskim.

Specjalność nienauczycielska, w większym stopniu niż specjalność nauczycielska sprofilowana jest na oddziaływania resocjalizacyjne skierowane do szerszego grona odbiorców- poza dziećmi, również młodzież i osoby dorosłe. 

Wybór specjalności nauczycielskiej, wiąże się ze zwiększonym wymiarem praktyk i uzyskaniem przygotowania psychologiczno-pedagogicznego (zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Specjalność ta umożliwia im również kontynuowanie kształcenia na kierunku pedagogika specjalna o specjalności resocjalizacja z socjoterapią na drugim stopniu, bądź innej specjalności nauczycielskiej. Tym samym mogą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela i pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Ma możliwość uzyskania tytułu magistra, kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na UMCS lub na innej uczelni.

Informacje rekrutacyjne dla kandydatów na studia pierwszego stopnia:

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek Pedagogika specjalna (www.irk.umcs.pl), wskazując przy tym preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Wybór ten ma charakter deklaracji wstępnej i nie jest równoznaczny z uruchomieniem specjalności w danym roku akademickim i przyjęciem na nią kandydata (właściwego wyboru student dokonuje w pierwszym semestrze studiów, nie później niż do 15 listopada).

Podstawę kwalifikacji na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

  • język polski,
  • język obcy nowożytny

zdawanych przez kandydata na:

1) „nowej maturze” na poziomie podstawowym albo rozszerzonym w części pisemnej.

Przyjmuje się następujące zasady przeliczania wyników procentowych z egzaminu maturalnego:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym – 1 punkt rekrutacyjny,
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym – 2 punkty rekrutacyjne.

Kandydatom dysponującym wynikami z poziomu podstawowego i rozszerzonego uwzględnia się jeden poziom, korzystniejszy dla kandydata;

2) „starej maturze” (w przypadku egzaminu pisemnego i ustnego – średnia arytmetyczna ocen, a jeśli język obcy nie był zdawany na maturze – ocena końcowa – klasyfikacyjna).

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018 są dostępne na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/kandydat.htm

Co oprócz studiowania?

Równolegle z trybem kształcenia oferujemy studentom możliwość aktywnej działalności w Samorządzie Studenckim, możliwość realizacji i rozwoju zainteresowań w kołach naukowych, artystycznych i sportowych, wymianę studencką i staże w uczelniach zagranicznych, między innymi  w Anglii, Holandii, Portugalii; konferencje, obozy wypoczynkowo-szkoleniowe, udział w akcjach charytatywnych, bogate życie kulturalne i naukowe (szkolenia specjalistyczne, drzwi otwarte wydziału, „Kozienalia”, Lubelski Festiwal Nauki, imprezy integracyjne oraz wiele innych).

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA – studia stacjonarne oraz niestacjonarne drugiego stopnia

Kierunek Pedagogika specjalna o profilu ogólnoakademickim, skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi i nieprzystosowanymi społecznie. Studia na kierunku Pedagogika specjalna dają możliwość uzyskania nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych, ale również umiejętności przydatnych w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i po ich ukończeniu Absolwent uzyskuje tytuł magistra. Jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia.

Studia drugiego stopnia poszerzają umiejętności i kompetencje z dyscyplin humanistycznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk pedagogicznych, w tym pedagogiki specjalnej. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada kompetencje samokształcenia, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.

 

Wykaz specjalności* w ramach kierunku:

·         Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)

·         Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)

·         Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska)

* Specjalność zostanie uruchomiona przy zadeklarowaniu się min. 20 chętnych

Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się (specjalność nauczycielska)

Absolwent studiów drugiego stopnia z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się posiada kwalifikacje: nauczyciela wspomagającego, nauczyciela zajęć specjalistycznych, specjalnego terapeuty pedagogicznego do pracy z osobami: z autyzmem (lub z innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu),  z trudnościami w uczeniu się oraz zdolnymi na III i IV etapie edukacyjnym oraz z osobami  dorosłymi. Przygotowanie psychologiczni – pedagogiczne absolwenta oraz szczegółowe kompetencje metodyczne pozwalają na jego zatrudnienie w: szkołach
i placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi i/lub specjalnymi oraz w szkołach specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach dla osób z autyzmem dziecięcym (ZOZ, NZOZ), placówkach prowadzących rehabilitację społeczną i zawodową.

Specjalność: Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)

Absolwent studiów drugiego stopnia z zakresu specjalnej terapii pedagogicznej z terapią procesów integracji sensorycznej uzyskuje kwalifikacje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami  (różnego rodzaju i stopnia), ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z deficytami procesów integracji sensorycznej. Ponadto Absolwent przygotowany jest do pracy z ich rodzinami, a także do uczestniczenia w badaniach z obszaru pedagogiki specjalnej.

Specjalność: Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nienauczycielska)

Absolwent jest przygotowany do pracy w roli pedagoga, wychowawcy, kuratora sądowego, animatora zajęć edukacyjno-wychowawczych, socjoterapeutycznych, mediacyjnych i profilaktycznych w ośrodkach kuratorskich, placówkach socjoterapeutycznych, wychowawczych, penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, karnych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach wsparcia dziennego, świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych. Podejmując pracę w placówkach oświatowo-wychowawczych, podległych resortowi edukacji, Absolwent będzie musiał uzupełnić przygotowanie pedagogiczne, jeżeli nie uzyskał takiego w czasie studiów pierwszego stopnia.

Studenci przygotowywani są do pracy poprzez realizację następujących przedmiotów: wychowanie resocjalizujące, metodyka oddziaływania resocjalizującego i socjoterapeutycznego, teoretyczne podstawy modyfikacji zachowania osób nieprzystosowanych społecznie, kształtowanie umiejętności prospołecznych osób nieprzystosowanych społecznie, korygowanie i kształtowanie postaw osób nieprzystosowanych społecznie oraz treningi: rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, asertywności, socjoterapii i empatii osób nieprzystosowanych społecznie.