Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacyjna na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

 

Przedmioty maturalne: Język polski, język obcy nowożytny

Zasady kwalifikacji na kierunek:

Podstawę kwalifikacji stanowią wyniki uzyskane z przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • Warunkiem podjęcia studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego. Sprawdzian zostanie przeprowadzony zgodnie z harmonogramem rekrutacji 2018/2019  (irk.umcs.lublin.pl)

 

Specjalności oferowane na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl

 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (specjalność nauczycielska)   SPECJALNOŚĆ REALIZOWANA WYŁĄCZNIE NA STUDIACH STACJONARNYCH

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do egzaminu (zewnętrznego) umożliwiającego nauczanie języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 20 studentów.

 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy                        w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do wykorzystywania w pracy zawodowej rozwiązań praktycznych, właściwych różnym systemom szkół alternatywnych. 

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 20 studentów.

 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z zarządzaniem oświatą (specjalność nauczycielska)   SPECJALNOŚĆ REALIZOWANA WYŁĄCZNIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z zarządzaniem oświatą uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto zdobywa wiadomości i umiejętności z zakresu problematyki prowadzenia jednostek oświatowych, zarządzania zasobami ludzkimi w oświacie, ewaluacji w edukacji, elementów marketingu i promocji usług edukacyjnych, co pozwoli absolwentowi właściwie organizować nadzór, prowadzić dokumentację i sprawnie zarządzać zespołem. Kompetencje uzyskane w trakcie studiów przygotowują do zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi oraz dają podstawy do zakładania placówek oświatowych (również w sektorze niepublicznym) i prowadzenia działalności edukacyjnej.  

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 20 studentów.

 

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny.  Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru (do 10 listopada).

 

Warunkiem przyjęcia na specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego jest pozytywne zaliczenie wstępnego sprawdzianu umiejętności z zakresu języka angielskiego (poziom B2) w toku I semestru studiów (do 10 listopada).

 

Sylwetka absolwenta   

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej i wychowawczej;
 • posiada umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych oraz posługiwania się nią w celu analizy i rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji           w przyszłym działaniu;
 • potrafi kreatywnie podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania pedagogicznego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się ucznia, zaspokajać różnorodne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej;
 • wykazuje odpowiedzialność i rozwagę w praktyce edukacyjnej;
 • posiada umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji;
 • adaptuje się do zmieniających się warunków rzeczywistości szkolnej i pozaszkolnej, jest przygotowany do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych;
 • wykazuje umiejętności w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • szkole podstawowej w klasach I-III, świetlicy szkolnej;

 

Możliwości rozwoju:

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST,ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

 

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna skierowana jest do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku/specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, posiadają kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej i są zainteresowane doskonaleniem                           i poszerzeniem zakresu posiadanych kompetencji. Celem kształcenia jest rozwijanie                       u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: www.pip.umcs.lublin.pl.

 

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii Montessori

Absolwent specjalności dysponuje kompleksową wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do pracy w charakterze nauczyciela-wychowawcy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej oraz dziećmi w wieku przedszkolnym. Atutem absolwenta jest zdobycie umiejętności prowadzenia zajęć w oparciu o zasady pedagogiki Marii Montessori. Przygotowanie absolwenta umożliwia ponadto zatrudnienie go w charakterze nauczyciela-wychowawcy w świetlicy szkolnej oraz jako osoby prowadzącej zajęcia pozaszkolne                       i pozalekcyjne. Jest on także przygotowany do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Zdobył umiejętność podejmowania krytycznej analizy źródeł naukowych w formułowaniu odpowiedzi na problemy badawcze, prowadzi badania nad sytuacją w klasie szklonej ukierunkowane na poprawę jakości własnego działania. Absolwent studiów posiada kompetencje prowadzenia naukowej obserwacji, efektywnego zarządzania procesem pracy grupy, nastawionego na pełne wykorzystanie potencjału wszystkich jej członków. Potrafi organizować środowisko edukacyjne wspierające rozwój dziecka w integralnym wymiarze: fizycznym, psychicznym, społecznym, emocjonalnym i moralnym. Program studiów pozwala zrozumieć założenia filozofii edukacyjnej M. Montessori w świetle współczesnych doniesień badawczych. Absolwent zdobywa kompetencje do pracy z dziećmi od 3. do 12. roku życia w zakresie metody zindywidualizowanego kształcenia oraz umiejętności refleksyjnego i skutecznego organizowania pracy w grupach przedszkolnych i klasach I-III.

 

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebach

            Absolwent dysponuje rzetelnym przygotowaniem z zakresu pedagogiki oraz ma świadomość interdyscyplinarnych związków tej dziedziny z innymi obszarami nauki. Ma pełne kwalifikacje do pracy w roli zawodowej nauczyciela-wychowawcy w klasach I-III szkoły podstawowej oraz placówkach przedszkolnych. Przygotowanie zawodowe absolwenta umożliwia ponadto zatrudnienie go jako nauczyciela w świetlicy szkolnej.

Absolwent posiada kompetencje niezbędne do diagnozowania i wspierania rozwoju dziecka, organizowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych                            i edukacyjnych, edukacji i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością. Potrafi organizować środowisko uczenia się, projektować, monitorować i dokonywać ewaluacji przebiegu procesu kształcenia. W sposób refleksyjny posługuje się metodami i formami kształcenia właściwymi dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, tworząc warunki do wyzwalania aktywności dziecka. Posiada umiejętności niezbędne do dokonywania analizy wielospecjalistycznej diagnozy ucznia i opracowywania oraz realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do podejmowania współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami oraz środowiskiem społecznym. Posiada kompetencje do podejmowania aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych, planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej (także planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego ze zrozumieniem potrzeby samodoskonalenia). Potrafi dostrzegać i  samodzielnie rozwiązywać napotykane problemy zarówno teoretyczne jak i praktyczne oraz podejmować pracę naukowo-badawczą. Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Każda specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zakwalifikowania się minimum 20 studentów.

 

Sylwetka absolwenta:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia Absolwent:

 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • posiada pogłębione umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy              z różnych dyscyplin naukowych oraz posługiwania się nią w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i terapeutycznych;
 • ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;
 • potrafi twórczo stosować innowacyjne rozwiązania pedagogiczne w realizacji zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania pedagogicznego do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości uczenia się ucznia, zaspokajać różnorodne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • wykazuje w praktyce edukacyjnej odpowiedzialność, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie;
 • stosuje zasady i normy etyczne w podejmowanej działalności pedagogicznej i projektach badawczych;
 • potrafi dokonać pogłębionej samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i postawy, twórczo wyznaczać kierunki własnego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym;
 • posiada rozwinięte umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju oraz doskonalenia kompetencji zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji,
 • umiejętnie adaptuje się do zmieniających się warunków rzeczywistości szkolnej                               i pozaszkolnej, jest przygotowany do efektywnego realizowania wyzwań zawodowych, inicjowania i wdrażania zmian;
 • wykazuje pogłębione umiejętności w zakresie współpracy z innymi nauczycielami i innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie edukacji;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, m.in. w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • szkole podstawowej w klasach I-III, świetlicy szkolnej;
 • oddziałach przedszkolnych, klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori.

 

Możliwości rozwoju:

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

 

Uwagi:
Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl