Pedagogika

Pedagogika

PEDAGOGIKA – studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności oferowane na kierunku Pedagogika I stopnia są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Wykaz specjalności w ramach kierunku (specjalności planowane do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018):

1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego (specjalność nauczycielska) Specjalność realizowana wyłącznie na studiach stacjonarnych

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do egzaminu (zewnętrznego) umożliwiającego nauczanie języka angielskiego w placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej.

2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną uzyskuje pełne kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela - wychowawcy w różnego typu placówkach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ponadto uzyskuje przygotowanie do wykorzystywania w pracy zawodowej rozwiązań praktycznych, właściwych różnym systemom szkół alternatywnych.

Warunkiem podjęcia studiów na specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną jest pozytywny wynik sprawdzianu praktycznego, obejmującego: poprawność wymowy, poprawność ortograficzną oraz elementy słuchu muzycznego. Ponadto warunkiem przyjęcia na specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego jest pozytywne zaliczenie wstępnego sprawdzianu umiejętności z zakresu języka angielskiego (poziom B2).

3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do zawodu pedagoga szkolnego, nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student tej specjalności będzie mógł rozwijać umiejętności interpersonalne oraz zdobyć kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają także wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz koloniach letnich.

4. Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika szkolna z nowymi technologiami edukacyjnymi jest przygotowany do pełnienia roli pedagoga szkolnego
w szkole podstawowej. Jest wyposażony w kompetencje, które umożliwią mu wypełnianie złożonych zadań, w tym między innymi: diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych młodzieży; projektowanie działań opiekuńczych, prorozwojowych i interwencyjnych w celu wspierania uczniów (w razie potrzeby odwołując się do pomocy specjalistycznej); prowadzenia zajęć świetlicowych z wykorzystaniem pedagogiki zabawy; kształtowania kultury szkoły poprzez działania integrujące społeczność szkolną. Dodatkowo jest wyposażony w wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji. Może również prowadzić zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie korzystania z e-learningu i mediów, bezpieczeństwa w sieci, kształtowania postaw społecznych z wykorzystaniem nowych technologii oraz kultur i wrażliwości etycznej w odniesieniu do stosowania nowych technologii.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie I semestru.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat: specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

ü  placówkach wychowania przedszkolnego;

ü  szkole podstawowej;

ü  placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;

ü  placówkach o charakterze poradnianym itp.

Możliwości rozwoju:

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl)
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Sensum” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

Dodatkowe informacje

Opłata roczna: Opłaty za studia niestacjonarne ustalane są każdego roku na podstawie Zarządzenia Rektora UMCS. W roku akademickim 2016/2017 opłata roczna na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika wynosi 3420 zł

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

PEDAGOGIKA – studia stacjonarne oraz niestacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Wykaz specjalności w ramach kierunku (specjalności planowane do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018):

1. Pedagogika Marii Montessori i zarządzanie oświatą – specjalność nienauczycielska

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika Marii Montessori z zarządzaniem oświatą jest przygotowany do pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki M. Montessori oraz uzyskuje kompetencje do zakładania i prowadzenia działalności edukacyjnej w sektorze niepublicznym. Połączenie specjalności pedagogika M. Montessori i zarządzanie oświatą umożliwia uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach takich jak: przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i in.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

2. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności – specjalność nienauczycielska

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką kreatywności uzyskuje umiejętności w zakresie pedagogiki kreatywności do pracy z dziećmi w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej oraz innych placówkach edukacyjnych stosujących pedagogikę kreatywności.

Specjalność przeznaczona jest dla osób chcących pogłębić i poszerzyć wiedzę oraz umiejętności uzyskane na studiach pierwszego stopnia nadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną - specjalność nauczycielska

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną wyposażony jest w kompetencje niezbędne do: opracowywania programów i strategii wychowawczych; konstruowania projektów opieki nad osobami w różnym wieku; prowadzenia diagnozy pedagogicznej; projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej oraz organizowania czasu wolnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do pełnienia zawodowej roli: pedagoga m.in. w placówkach: wspierających rodzinę dysfunkcyjną, interwencyjnych, socjalizacyjnych, organizujących czas wolny, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w przedszkolach i szkołach (w świetlicy),bursach, internatach; kuratora sądowego oraz pedagoga ulicy.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

4. Doradztwo zawodowe i edukacyjne - specjalność nauczycielska

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i edukacyjne przygotowany jest do pracy na stanowisku nauczycielskim – szkolnego doradcy zawodowego/pedagoga, który posiada również kompetencje doradcy edukacyjnego. Może być zatrudniony w szkołach ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskuje uprawnienia m.in. do: prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej; organizowania i udzielania pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej; wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

5. Doradztwo zawodowe i personalne - specjalność nienauczycielska

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalne nabywa w trakcie studiów m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp.

Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej i in.

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia.

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;
 • posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez całe życie oraz stymulowania rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

ü  placówkach wychowania przedszkolnego;

ü  szkole podstawowej;

ü  placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;

ü  placówkach o charakterze poradnianym;

ü  biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej itp.

Możliwości rozwoju:

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach ośmiu Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl)
 • udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia www.pip.umcs.lublin.pl
 • pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Sensum” www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

Dodatkowe informacje

Opłata roczna: Opłaty za studia niestacjonarne ustalane są każdego roku na podstawie Zarządzenia Rektora UMCS. W roku akademickim 2016/2017 opłata roczna na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika wynosi 3420 zł.

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

 

Załączniki