Pedagogika

Pedagogika

PEDAGOGIKA – studia stacjonarne pierwszego stopnia

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności oferowane na kierunku Pedagogika I stopnia są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: wprowadzenie do pedagogiki, wprowadzenie do psychologii, historia wychowania, techniki uczenia się, kultura języka, emisja głosu, teoria wychowania, dydaktyka, podstawy pedagogiki specjalnej, metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, porozumiewanie się w relacjach wychowawczych, pedagogika medialna, wprowadzenie do edukacji międzykulturowej itp.

Wykaz specjalności w ramach kierunku (specjalności planowane do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019):

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska) 

Absolwent kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela - specjalisty terapii pedagogicznej oraz pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Podczas nauki student uzyskuje wiedzę i umiejętności z obszaru pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz zdobywa kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Studia umożliwiają doskonalenie umiejętności podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (m.in.: szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych), placówkach pomocowych oraz na koloniach letnich.

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)  

Absolwent kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia pierwszego stopnia o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym przygotowany jest do pracy na stanowisku pedagoga szkolnego, nauczyciela -  doradcy zawodowego oraz  pedagoga lub wychowawcy w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Może być zatrudniony w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Uzyskuje uprawnienia m.in. do: prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej; organizowania i udzielania pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej; wspomagania rozwoju indywidualnego i społecznego dzieci i młodzieży.

 

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Deklaracja ta ma charakter wstępny. Podział na specjalności będzie dokonywany w czasie  I semestru (do 10 listopada).

 

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 • posiada podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, a w szczególności na temat rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym, różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające rozwiązywanie typowych problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz przewidywanie skutków konkretnych działań pedagogicznych, dokonywanie analizy własnej pracy i wskazywanie obszarów wymagających modyfikacji w przyszłym działaniu.

 

Możliwości zatrudnienia:

 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:

 

 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • ·         placówkach o charakterze poradnianym itp.

 

Możliwości rozwoju: 

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:

 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc  i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia  www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl 
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału.

 

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

 

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl

PEDAGOGIKA – studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferta edukacji na kierunku Pedagogika skierowana jest do osób, które są zainteresowane zdobyciem wszechstronnej wiedzy z zakresu specjalności pedagogicznych. Celem kształcenia jest rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, doskonalenie przygotowania do działalności pedagogicznej w środowisku społecznym, przygotowanie do podejmowania badań naukowych w zakresie problemów współczesnej pedagogiki. Studia dają możliwość podwyższenia, nabytych w toku wcześniejszej edukacji, kwalifikacji zawodowych.

Absolwent jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: pedagogika ogólna, antropologia kulturowa, współczesne kierunki pedagogiczne, metodologia badań społecznych, media w komunikacji społecznej, psychologia społeczna, psychologia wychowawcza, wymiary profesjonalizmu pedagogicznego itp.

Zasady kwalifikacji na kierunek:

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe usytuowane w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Wykaz specjalności w ramach kierunku (specjalności planowane do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019):

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalność nauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społecznąwyposażony jest w kompetencje niezbędne do: opracowywania programów i strategii wychowawczych; konstruowania projektów opieki nad osobami w różnym wieku; prowadzenia diagnozy pedagogicznej; projektowania działalności zaradczej i kompensacyjnej oraz organizowania czasu wolnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje uprawniające go do pełnienia zawodowej roli: pedagoga m.in. w placówkach: wspierających rodzinę dysfunkcyjną, interwencyjnych, socjalizacyjnych, organizujących czas wolny, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych oraz w przedszkolach i szkołach (w świetlicy), bursach, internatach; kuratora sądowego oraz pedagoga ulicy.

Specjalność przeznaczona jest dla osób posiadających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela,  uzyskane na studiach pierwszego stopnia.

 

 • Doradztwo zawodowe i personalne (specjalność nienauczycielska)

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności Doradztwo zawodowe i personalnenabywa w trakcie studiów m. in. umiejętności: rozpoznawania i analizowania sytuacji osobistej i zawodowej klientów działalności doradczej; udzielania skutecznych porad dotyczących rozwoju zawodowego, poradnictwa rodzinnego, psychoedukacji itp.

Absolwent przygotowany jest do pracy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych  i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej i in.

 

Kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK na kierunek pedagogika, wskazując preferowaną specjalność spośród oferowanych przez Wydział. Potwierdzenie wyboru specjalności dokonywane jest w czasie składania kompletu dokumentów.

 

Specjalność nauczycielska może być wybrana pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej na studiach pierwszego stopnia.

 

Specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem jej wyboru przez minimum 20 studentów.

 

Studia w zakresie specjalności nauczycielskich są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Sylwetka absolwenta:

 

Po ukończeniu studiów Absolwent:

 

 • posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki,  w szczególności na temat różnych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących, uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej;
 • prezentuje wysoki poziom umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących zjawisk społecznych z punktu widzenia teorii i praktyki edukacyjnej;
 • ma umiejętności umożliwiające tworzenie oryginalnych rozwiązań złożonych problemów pedagogicznych;.
 • posiada umiejętności projektowania działań na rzecz własnego rozwoju przez cale życie oraz stymulowania rozwoju uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych;
 • posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności prowadzenia samodzielnych badań naukowych.

 

Możliwości zatrudnienia:

 • Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w:
 • szkole podstawowej;
 • placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej;
 • placówkach o charakterze poradnianym;
 • biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej itp.

 

Możliwości rozwoju

 

 • ·         Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje studentom możliwość:
 • udziału w pracach Kół Naukowych (szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         udział w pracach i imprezach organizowanych przez Wydziałowy Samorząd Studentów www.pip.umcs.lublin.pl 
 • pomoc  i wsparcie (konsultacje psychologiczne, szkolenia w zakresie kompetencji miękkich) w ramach Akademickiego Centrum Wsparcia  www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         pomoc i wsparcie w ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia „Gaduła” www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         udział w programach wymiany studenckiej (MOST, ERASMUS) www.pip.umcs.lublin.pl 
 • ·         udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych Wydziału

 

Dodatkowe informacje:

Kierunek ten prowadzony jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS (20-004 Lublin, ul. Narutowicza 12)

 

Uwagi:

Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, sylwetki Absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej www.pip.umcs.lublin.pl 

Załączniki