Partnerzy zagraniczni UMCS

Umowy o współpracy

Przedmiotem umowy ramowej jest współpraca pomiędzy UMCS, a ośrodkiem zagranicznym, najczęściej w celu prowadzenia wymiany akademickiej oraz/lub podjęcia współpracy w dziedzinie nauki, kultury i edukacji. Współpraca odbywa sie przeważnie pomiędzy poszczególnymi wydziałami, instytutami, bądź katedrami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i ich odpowiednikami w jednostkach zagranicznych.

Zakres współpracy w umowach wykonawczych obejmuje np. realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, wspieranie działalności badawczej, promowanie wymiany międzynarodowej badaczy. Strony umowy postanawiają współnie reazlizować zadania takie jak np.: prowadzenie współnej pracy badawczej i/lub dydaktycznej, reazlizowanie programów kulturalnych, wymianę pracowników. UMCS uzyskuje również wsparcie poprzez wymianę informacji, materiałów, publikacji naukowych w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obydwu uniwersytetów, wymianę studentów.

Poniżej znajduje się zestawienie aktualnych umów międzynarodowych UMCS.

Projekty umów przed podpisaniem przez władze UMCS należy dostarczyć do radców prawnych celem ich akceptacji.

Prosimy o dostarczanie podpisanych przez obie strony umów o współpracy do Działu Organizacyjno-Prawnego w celu ich zaewidencjonowania.

Archiwizacją międzynarodowych umów o współpracy zajmuje się Centrum Współpracy Międzynarodowej CWM UMCS, tel. +48 (81) 537 54 98, pokój 1207 (XII p., Rektorat). 

W celu zainicjowania podpisania nowej umowy o współpracy poniżej udostępniamy wzory umów o współpracy zatwierdzone przez radców prawnych UMCS, które mogą być wykorzystane do zawierania kolejnych porozumień międzynarodowych.

Wzory umów międzynarodowych:

Aktywność międzynarodowa pracowników UMCS:

Poniżej znajdą Państwo zestawienie aktywnej współpracy międzynarodowej pracowników UMCS z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata. Lista zawiera nazwę jednostki po stronie UMCS oraz zagranicznego ośrodka, z którym dana jednostka współpracuje. Szczegółowe informacje na temat współpracy z każdą z podanych poniżej instytucji uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z Centrum Współpracy Międzynarodowej.