Otwarcie przewodu doktorskiego

DOKTORAT

(USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki)

 1. Stopień doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
 2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
 3. Stopień doktora nadaje się osobie, która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  2. zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej
  3. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  4. zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5.
 4. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w zakresie:
  1. dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej
  2. dyscypliny dodatkowej
  3. obcego języka nowożytnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO:

 1. Podanie do Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii o wyrażenie zgody na wszczęcie przewodu doktorskiego
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. Opis koncepcji wykonywanej rozprawy doktorskiej (wprowadzenie, cele pracy, wyniki, wnioski, planowane badania)
 5. Życiorys naukowy
 6. Spis publikacji
 7. Opinia opiekuna naukowego (stopień zaawansowania pracy w %)
 8. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (więcej informacji)
 9. Oświadczenie o posiadaniu certyfikatu językowego dla doktorantów
 10. Oświadczenie o nie ubieganiu się o otwarcie