Opłata za studia: 3530 zł w tym:

- opłata wpisowa 150 zł, związana z postępowaniem o przyjęcie na studia podyplomowe, wnoszona na etapie rekrutacji (najpóźniej w dniu składania dokumentów), opłata jest zaliczana na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.

Uwaga!!! w przypadku nieuruchomienia danej edycji studiów następuje zwrot opłaty wpisowej

- opłata za semestr I: 1550 zł,
- opłata za semestr II: 1830 zł

Nr konta bankowego (edycja IV 2018/19) - 95 1030 1999 2413 2670 0014 8201

*Absolwenci UMCS, którzy przystąpią do Programu Absolwent UMCS, mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 10% na opłaty za studia podyplomowe za cały okres ich realizacji w ramach danej edycji. Rodzinie (dzieci, mąż/żona) absolwentów UMCS, będących uczestnikami Programu, przysługuje zniżka w opłacie czesnego w wysokości 5% opłaty za studia podyplomowe za cały okres ich realizacji w ramach danej edycji. Zniżka w czesnym odliczana jest w równych częściach od opłat za każdy semestr studiów.