Opłata za studia i stypendia

Zgodnie z art. 198 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości: 

- 37% wysokości wynagrodzenia profesora; obenie to 2371,70 zł brutto przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową),

- 57% wynagrodzenia porofesora; obecnie to 3653,70 zł brutto w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%). Doktorant otrzymuje 2104,64 zł netto.

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób  niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiekszonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Edukacji Nauki  o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.