Opłata za studia i stypendia

Zgodnie z art. 198 ust. 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

Każdy doktorant w okresie kształcenia otrzymuje stypendium w wysokości 2371,70 zł brutto przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł brutto w następnych dwóch latach po ocenie śródokresowej.

Od kwoty stypendium odprowadzane są składki na obowiązkowe ubezpieczenia, a samo stypendium jest o nie pomniejszone (o ok. 11%). Doktorant otrzymuje 2104,64 zł netto.

Uwaga! Wymienione stawki mogą ulec zmianie w przypadku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ogłoszeniu nowej wysokości stawki bazowej.