Opis projektu

Strona internetowa dotyczy programu o nazwie: International Alumni, tytuł projektu: Kompleksowy i interaktywny model współpracy i budowania relacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zagranicznymi absolwentami. 

Projekt International Alumni @ UMCS został zaplanowany w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby zarówno zagranicznych absolwentów (ustalono na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród zagranicznych alumnów UMCS), jak i potrzeby UMCS w zakresie budowania relacji z zagranicznymi absolwentami (cele określone w strategii rozwoju UMCS). Dodatkowo założono, że zadania zaprojektowane do realizacji będą stanowić nie tylko odpowiedź na istniejące potrzeby i oczekiwania, ale będą je również wyprzedzać (poprzez opracowanie modelu i strategii rozwoju relacji UMCS z zagranicznymi absolwentami – „International Alumni Programme at UMCS”). 

Działania, za pomocą których zamierza się osiągnąć cele programu obejmują:

 • zaangażowanie zagranicznych absolwentów w projekty edukacyjne realizowane przez UMCS w Polsce i za granicą (w formie konsultacji, wykładów i warsztatów w ramach „Drzwi Otwartych UMCS” oraz „UMCS Days”);
 • stworzenie katalogu narzędzi ułatwiających budowanie długotrwałych relacji z absolwentami zagranicznymi, w tym stworzenie aplikacji na urządzenia przenośne oraz przemodelowanie stron www prowadzonych w j. obcych; 
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród zagranicznych absolwentów promującej wzmocnienie relacji z UMCS;
 • udział koordynatorów projektu w konferencji networkingowej ICAReAlumni poświęconej budowaniu strategii uczelni w zakresie tworzenia modelu relacji z absolwentami;
 • przeprowadzenie kampanii promocyjnej przedstawiającej sylwetki zagranicznych absolwentów UMCS.

W rezultacie realizacji Projektu powstanie:

 • strategia „International Alumni Programme at UMCS” określająca cele strategiczne i operacyjne w zakresie nawiązywania, budowania i rozwijania relacji UMCS z absolwentami zagranicznymi;
 • 6 materiałów video do kampanii informacyjno-promocyjnej w formule „success story”;
 • aplikacja mobilna „UMCS Alumni” – narzędzie informatyczne na przenośne urządzenia mobilne typu smartfon, tablet;
 • modyfikacja i przebudowa strony www;
 • materiały graficzne (3 infografiki w 2 wersjach językowych oraz 1 animacja wideo);
 • kampania informacyjno-promocyjna dedykowana zagranicznym absolwentom;
 • zorganizowane zostaną konsultacje on-line z zagranicznymi absolwentami oraz prezentacje zagranicznych absolwentów w czasie „UMCS Days”.

Korzyści wynikające z realizacji Projektu, poza osiągnięciem ww. celów, dotyczą również stworzenia na UMCS systemu dobrych praktyk, które na trwałe wpiszą się w schemat funkcjonowania UMCS i będą konsekwentnie realizowane w przyszłości, już po sfinalizowaniu działań projektowych.

Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu International Alumni.