Opis

Szkolenia skierowane są do osób zajmujących się obsługą (zarówno administracyjną, jak i dydaktyczną) różnych grup cudzoziemców, tj. pracowników administracyjnych, naukowo-dydaktycznych oraz dla kadry zarządzającej.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie obsługi cudzoziemców i pracy w środowisku wielokulturowym, wzrost wrażliwości i tolerancji dot. spraw związanych z różnicami kulturowymi, rasowymi, religijnymi a także zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania grupami wielokulturowymi.

Tematyka szkoleń:

  1. „Praca w zespole wielokulturowym” (grupa 12-15 osób, 16 godz., dwie edycje),
  2. „Komunikacja w zespole wielokulturowym” (grupa 12-15 osób, 16 godz., dwie edycje),
  3. „Równość w środowisku międzykulturowym, czyli jak działa stereotyp” (grupa 12-15 osób, 16 godz., jedna edycja),
  4. „W różnicach siła! – analiza typów osobowości na podstawie metodologii MBTI®, ze szczególnym uwzględnieniem różnic kulturowych i ich wpływu na rozwój jednostki” (grupa 12-15 osób, 16 godz., dwie edycje).

Główne zagadnienia podejmowane na szkoleniach to: tworzenie zespołów wielokulturowych, praca w zespołach wielokulturowych. metony i narzędzia komunikacyjne, przyczyny oraz skutki dyskryminacji, zasady prawa antydyskryminacyjnego, analiza psychologicznych źródeł różnic osobowości u poszczególnych osób i in.

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej dotyczyć będzie kwestii związanych z zarządzaniem międzykulturowym (grupa 12-15 osób, 10 godz., dwie edycje). Zagadnienia podejmowane w ramach tego szkolenia to między innymi: analiza aktualnych i przewidywanych zjawisk i trendów migracyjnych na świecie, budowanie skutecznych narzędzi motywacyjnych z uwzględnieniem różnic międzykulturowych oraz zarządzanie kompetencjami pracowników w wielokulturowych zespołach zadaniowych, projektowych i pracowniczych.

Metodologia prowadzenia szkoleń oparta zostanie na aktywnych i praktycznych aspektach tematów i rozwijaniu kompetencji. W ramach tejże metodologii stosowane są następujące metody: ćwiczenia w zespołach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, odgrywanie ról, case studies, mini wykłady.