Ogólnopolski Konkurs na Glosę do Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu postępowania podatkowego

I Ogólnopolski Konkurs na glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu postępowania podatkowego

Postępowanie podatkowe ze względu na obszerną tematykę i niebagatelne znaczenie w funkcjonowaniu państwa uczyniono tematem I Ogólnopolskiego Konkursu na glosę do orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod patronatem Katedry Prawa Finansowego UMCS. Glosy należy wysyłać drogą elektroniczną na adres sknpp.konkurs.glosa@gmail.comdo dnia 15 lipca 2021 roku.

Glosy zostaną ocenione przez Jury Konkursowe, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi Katedry Prawa Finansowego UMCS, a którego to przewodniczącym jest prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz – kierownik Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego z długoletnim doświadczeniem, autor ponad 160 publikacji z zakresu prawa finansowego, członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów jako przedstawiciel Ministra Finansów oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego jako przedstawiciel Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wśród wszystkich rodzajów postępowań administracyjnych to właśnie materia postępowania podatkowego wydaje się być jedną z najbardziej skomplikowanych. Złożoność postępowania podatkowego wynika w szczególności z tego, jak ważną rolę prawo podatkowe pełni w zaspokajaniu potrzeb finansowych państwa. Formułowanie przez ustawodawcę nowych przepisów prawnych, połączone z częstymi modyfikacjami aktualnie obowiązujących regulacji skutkuje wykształcaniem się w praktyce wielu problemów. Wątpliwości te uwidaczniają się w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego, doprowadzając do spadku zaufania obywateli do państwa i obowiązującego prawa, a pośrednio do umniejszenia pewności i przewidywalności prawa. W konsekwencji Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały, które korygują występujące w orzecznictwie wątpliwości interpretacyjne. Uchwały te mają na celu zarówno wyjaśnienie przepisów prawnych budzących rozbieżności w orzecznictwie, jak i rozstrzygnięcie zagadnień prawnych występujących w konkretnej sprawie.

Glosa to naukowy komentarz do orzeczenia sądowego. Jej zakres powinien zawierać skrupulatną analizę orzeczenia sądowego oraz ocenę trafności rozstrzygnięcia sądu i argumentacji przytoczonej na poparcie jego wniosków. Autor powinien zwrócić uwagę w szczególności na przedstawieniu własnego dowodzenia oraz wyciągnięciu wniosków dotyczących glosowanego orzeczenia. Celem niniejszego Konkursu jest w szczególności rozwój warsztatu badawczego uczestnika i zaznajomienie się z aktualnymi problemami postępowania podatkowego. Zagłębiając się nad konkretnym orzeczeniem uczestnik bierze udział w społecznej kontroli działań sądu, uczy się sztuki argumentacji, przedstawienia tez oraz ich uzasadniania.