Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki z konkursu OPUS 14

Nazwa jednostki: Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii,

Wydział Biologii i Biotechnologii,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nazwa stanowiska: doktorant - stypendysta

Wymagania:

 1. Tytuł magistra w dziedzinie nauk biologicznych;
 2. Status doktoranta w ramach studiów doktoranckich z zakresu biologii, biotechnologii, lub nauk pokrewnych;
 3. Pełna dyspozycyjność w ramach realizowanego projektu badawczego;
 4. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 5. Doświadczenie w realizacji projektów naukowych;
 6. Kompetencje w zakresie samodzielnego prowadzenia prac eksperymentalnych w laboratorium mikrobiologicznym
 7. Doświadczenie z zakresu: podstawowych metod stosowanych w mikrobiologii, biologii strukturalnej, mikroskopii fluorescencyjnej.

Opis zadań:

Realizowany projekt naukowy dotyczy analizy struktur powierzchniowych bakterii Legionella pneumophila oraz roli tych składników w oddziaływaniu z komórką gospodarza.

Wykonawca będzie prowadził prace badawcze w zakresie izolacji i analizy strukturalnej makrocząsteczek powierzchniowych bakterii Legionella pneumophila. Badania mikroskopowe oddziaływania bakterii z komórką gospodarza.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Forma składania ofert:

elektronicznie na adres: marta.szysz@hektor.umcs.lublin.pl; 
dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Akademicka 19, 20-033 Lublin (z dopiskiem w temacie e-mail: „Konkurs OPUS-14”)


Termin składania ofert:
16.09. 2019, godz. 15:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
19.09.2019

Warunki zatrudnienia:
           
Stypendium w kwocie 3500 PLN /miesiąc, do 21 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy. Okres wypłacania stypendium będzie uzgodniony bezpośrednio z kandydatem po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia magistra w dziedzinie biologii;
 3. Zaświadczenie o przyjęciu na studia doktoranckie;
 4. List motywacyjny;
 5. Wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych: prace dyplomowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, autorstwo/współautorstwo artykułów naukowych, uczestnictwo w konferencjach, staże naukowe;
 6. Mile widziany list rekomendacyjny opiekuna pracy magisterskiej lub innego naukowca (z danymi kontaktowymi), w języku polskim lub angielskim.

Dodatkowe informacje:

Konkurs przeprowadzony będzie na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, zgodnie z uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli w przesłanej dokumentacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konkursowej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.”

  Aktualności

  Data dodania
  3 września 2019