Wybory do Senatu na kadencję 2020-2024 WE UMCS

Komisja wyborcza na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

informuje, że wybory do Senatu na kadencję 2020-2024

 • jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Ekonomii i Finansów
 • jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora lub profesora uczelni z Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości

oraz

 • jednego przedstawiciela nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach niż profesor lub profesor uczelni z Wydziału Ekonomicznego

zostaną przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej - głosowanie odbędzie się w systemie USOS-Ankieter w dniach:

 • od 8 lipca 2020 r. od godz. 10.00. do 9 lipca 2020 r. do godz. 15.00.

Osoby uprawnione do głosowania w poszczególnych grupach wyborczych dostaną na uczelniane adresy mailowe link do głosowania

Zgłoszenia kandydatów do Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będą przyjmowane poprzez złożenie zgłoszenia w formie pisemnej wraz ze zgodą na kandydowanie oraz oświadczeniem o posiadaniu biernego prawa wyborczego do dnia:

6 lipca do godz. 15.00 w pokoju 301 (mgr B. Brzuchala)
(wzór dokumentów dostępny na stronie internetowej).

W wyborach do Senatu mogą kandydować pracownicy Uniwersytetu, którzy spełniają wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 
Kandydatem do Senatu może być osoba, która:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była karana karą dyscyplinarną;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 • nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (1 września 2020 r.).

dr hab. Teresa H. Bednarczyk, prof. UMCS
Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

  Ogłoszenia wyborcze

  Data dodania
  30 czerwca 2020