Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej - Zasady organizacji wyborów na WE UMCS po wprowadzeniu Zarządzenia JM Rektora z dn. 11.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami funkcjonowania UMCS wprowadzonymi Zarządzeniem Rektora UMCS z dn. 11 marca br. Nr 18/2020 ( <https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,zarzadzenie-rektora-ws-koronawirusa,88666.chtm> https://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,zarzadzenie-rektora-ws-koronawirusa,88666.chtm) w istniejącej sytuacji epidemiologicznej Wydziałowa Komisja Wyborcza WE UMCS podejmuje następujące decyzje:

1. Wybory w grupach pracowników samodzielnych i niesamodzielnych, zaplanowane na dzień 19.03.2020 zostaną zrealizowane metodą hybrydową. Będzie ona polegała na maksymalnym ograniczeniu konieczności osobistej obecności pracowników w trakcie procesów wyborczych oraz wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, aż do dnia głosowania.

2. W dn. 19.03 (czwartek) odbędzie się zebranie wyborcze w celu wyboru elektorów Wydziału Ekonomicznego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego o godz. 9:30 w Auli III.

3. Zebranie wyborcze w celu wyboru elektorów Wydziału Ekonomicznego do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (bez tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego) odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:30 w Auli III.

4. Zebrania wyborcze - ze względu na konieczność złożenia podpisu na liście obecności i pobrania opieczętowanej karty wyborczej - muszą być zrealizowane w formie osobistej obecności pracowników uprawnionych do głosowania. Nie występuje jednak obowiązek uczestnictwa w głosowaniu. W takim przypadku Pracownik traci prawo głosu.

5. Ze względu na konieczność zminimalizowania czasu pobytu Pracowników w lokalu wyborczym procedura głosowania będzie miała następujący przebieg: Pracownicy w poszczególnych grupach pojawiają się tuż przed rozpoczęciem głosowania przy Auli III, następnie: wchodzą pierwszymi drzwiami (bliżej centralnej klatki schodowej), składają podpis na liście obecności oraz pobierają kartę do głosowania, oddają głos, wrzucają kartę do urny i opuszczają Aulę III drugimi drzwiami - od strony schodów do Biblioteki WE. Następnie udają się do swoich gabinetów lub w inne miejsce znajdujące się w pobliżu lokalu wyborczego.

6. Pozostałe czynności wyborcze realizowane są przez WKW elektronicznie, a wyniki głosowania - niezwłocznie, maks. w ciągu 1 godziny - są podawane do wiadomości Pracowników z poszczególnych grup pocztą elektroniczną.

7. W przypadku konieczności organizacji II tury wyborów nastąpi to w tym samym dniu (czwartek, 19.03) a informacje organizacyjne zostaną podane do wiadomości wraz z ogłoszeniem wyników I tury.

 

Ze względów opisanych powyżej, WKW przyjmuje następującą procedurę wyborczą:

1. W załączeniu znajdziecie Państwo trzy dokumenty - oświadczenie, zgłoszenie oraz zgodę Kandydata na kandydowanie na elektora.

2. Proszę Pracowników zainteresowanych zgłoszeniem Kandydata na elektora o wypełnienie i podpisanie druku zgłoszenia Kandydata. Po wykonaniu tej czynności należy wykonać skan lub zdjęcie dokumentu i przesłać je na adres email sekretariatu WKW ( <mailto:a.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pla.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pl). W przypadku braku możliwości technicznych lub dostępu do Internetu - proszę o przekazanie zgłoszenia Kandydata poprzez podanie Jego/Jej Imienia i Nazwiska za pośrednictwem SMS pod numerem: 693-859-814).

3. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Kandydata sekretariat WKW poinformuje Kandydata o tym fakcie i poprosi o przygotowanie i przesłanie stosownych dokumentów.

4. Proszę Pracowników zainteresowanych kandydowaniem na elektora o wypełnienie i podpisanie oświadczenia oraz o wypełnienie i podpisanie zgody na kandydowanie na elektora. Po wykonaniu tej czynności należy wykonać skan lub zdjęcie dokumentów i przesłać je na adres email sekretariatu WKW ( <mailto:a.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pla.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pl). W przypadku braku możliwości technicznych lub dostępu do Internetu - proszę o przekazanie Imienia i Nazwiska Pracownika wyrażającego zgodę na kandydowanie za pośrednictwem SMS pod numerem: 693-859-814.

5. Podpisane oryginały dokumentów przesłanych pocztą elektroniczną, jak również oryginały zgłoszeń dokonanych przez SMS muszą zostać złożone do WKW najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem głosowania w każdej z grup elektorskich, w czwartek, 19.03.2020.

6. Proszę o wykonanie czynności zgłoszeniowych w terminie do środy, 18 marca, do godziny 10:00. Wtedy też nastąpi zamknięcie list Kandydatów (w obu grupach).

7. Jednocześnie proszę osoby mogące włączyć się w pracę WKW w charakterze członków komisji skrutacyjnej o zgłoszenie tego faktu mailem na adres: <mailto:a.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pla.kolodziej@poczta.umcs.lublin.pl lub SMS pod podanym numerem.

8. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt pod adresem: teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl <mailto:teresa.bednarczyk@umcs.lublin.pl> .

Z poważaniem,

dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Ekonomicznego UMCS

Załączniki

    Ogłoszenia wyborcze

    Data dodania
    13 marca 2020