Wybory do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Komunikat
Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zgłaszania kandydatów do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Senatu UMCS z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

Uczelniana Komisja Wyborcza uprzejmie informuję, że kandydatów
do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej należy zgłaszać w terminie
do dnia 2 grudnia 2020 r. do godz. 15.00
do sekretariatu Komisji (Centrum Prawno-Organizacyjne, Rektorat, p. 1301 lub 1302),
osobiście lub za pośrednictwem Kancelarii UMCS.

Kandydatów do Rady Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej można zgłaszać w dwóch grupach określonych w § 35 Statutu UMCS, tj.:
1) osób stanowiących wspólnotę Uniwersytetu;
2) osób niebędących członkami wspólnoty Uniwersytetu.

Prawo zgłaszania kandydatów do Rady UMCS mają:
1) Rektor;
2) grupa co najmniej pięciu członków Senatu.

Każdy członek Senatu może poprzeć w zgłoszeniu nie więcej niż jednego kandydata będącego członkiem wspólnoty Uniwersytetu i nie więcej niż jednego kandydata niebędącego członkiem wspólnoty Uniwersytetu. Ograniczenie to nie dotyczy Rektora.

Zgłoszenia kandydata wraz z uzasadnieniem dokonuje się na piśmie.
Zgłoszenie musi zawierać podpisy osób zgłaszających kandydata.
Zgłoszenie kandydata wymaga jego pisemnej zgody oraz oświadczenia o spełnianiu wymagań ustawowych do zasiadania w Radzie Uniwersytetu.
Kandydaci z grupy osób niebędących członkami wspólnoty Uniwersytetu, składają również pisemne oświadczenie w sprawie kandydowania na przewodniczącego Rady Uniwersytetu.

W załączeniu do komunikatu znajdują się stosowne dokumenty.

 

Uczelniana Komisja Wyborcza

 

    Ogłoszenia wyborcze

    Data dodania
    25 listopada 2020