Sprawozdanie roczne

W sprawozdaniu z działalności doktoranta w mijającym roku akademickim powinny znaleźć się informacje o: postępach w realizacji prac nad rozprawą doktorską, odbytych zajęciach praktycznych (hospitacjach lub/i prowadzonych zajęciach), innych formach aktywności udział w konferencjach, życiu naukowym Wydziału, itp. Ponadto do sprawozdania należy dołączyć realizowany program studiów III stopnia.

Wskazówki dla każdego rocznika studiów III stopnia.

Do zaliczenia I roku studiów konieczne jest: 

1. Złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i w systemie USOS. 
2. Odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów. 
3. Określenie problemu badawczego oraz zebranie bibliografii tematu przyszłej rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego. 

Do zaliczenia II roku studiów konieczne jest: 

1. Złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i w systemie USOS. 
2. Odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów. 
3. Zrealizowanie podstawowej kwerendy naukowej oraz przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego. 
4. Złożenie do druku co najmniej jednego artykułu naukowego. 

Do zaliczenia III roku studiów konieczne jest: 

1. Złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i w systemie USOS. 
2. Odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów. 
3. Zakończenie kwerendy naukowej, przedstawienie fragmentów rozprawy, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego. 

Do zaliczenia IV roku studiów konieczne jest: 

1. Złożenie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych programem studiów z ich wpisem do indeksu i w systemie USOS. 
2. Odbycie zajęć praktycznych w wymiarze wymaganym programem studiów. 
3. Przedstawienie obszernych fragmentów rozprawy doktorskiej, popartych pozytywną opinią opiekuna naukowego. 
4. Otwarcie przewodu doktorskiego. 

    Ogłoszenia dla doktorantów

    Data dodania
    9 maja 2017