Zastępca kanclerza ds. ogólnych

Data dodania
10.06.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Termin składania ofert
30.06.2021
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

Zastępcy kanclerza ds. ogólnych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      nadzór nad podległymi jednostkami administracji centralnej, szczególnie Działu

Zamówień Publicznych oraz Działu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej;

b)      nadzorowanie procesu planowania, przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w UMCS;

c)      nadzorowanie procesów zakupowych na Uczelni;

d)      organizowanie i koordynowanie działalności administracyjnej, technicznej i gospodarczej;

e)      uczestnictwo w przygotowaniach wewnętrznych aktów prawnych związanych z administracją, zamówieniami publicznymi i gospodarką Uczelni;

f)       kluczowy udział w podejmowaniu decyzji w zakresie zamówień publicznych na UMCS;

g)      ścisła współpraca z kanclerzem, jednostkami administracyjnymi oraz naukowo-dydaktycznymi Uczelni;

h)      przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami;

i)        nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego Uniwersytetu.

 

   Niezbędne wymagania:

a)      wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane wykształcenie prawnicze, ekonomiczne, techniczne);

b)      udokumentowany staż pracy min. 8 lat , w tym 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym;

c)       co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji zamówień publicznych w uczelni publicznej lub innej jednostce sektora finansów publicznych;

d)     bardzo dobra znajomość podstaw prawnych funkcjonowania uczelni publicznych, a w szczególności przepisów dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych oraz kodeksu cywilnego;

e)      umiejętność podejmowania decyzji, tworzenia i egzekwowania wewnętrznych procedur;

f)       dobra organizacja  pracy własnej i podległego  zespołu, operatywność, komunikatywność oraz dyspozycyjność zawodowa;

g)      umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Dodatkowym atutem będzie:

a)      znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym;

b)      studia podyplomowe, szkolenia z zakresu zamówień publicznych, bhp.

Wymagane dokumenty

a)      kwestionariusz osobowy (CV);


b)      list motywacyjny, zawierający koncepcję funkcjonowania i rozwoju Uniwersytetu z zakresu kompetencji zastępcy kanclerza;


c)     dyplom ukończenia studiów (odpis lub poświadczona kopia);


d)     świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kopie) lub zaświadczenia o zatrudnieniu;


e)     inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności wymagane na danym stanowisku pracy;


f)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;


g)     oświadczenie o niekaralności za naruszenie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych;


h)     zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;


i)      podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji.


j)      oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii UMCS, (parter, Rektorat Uczelni), Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. ogólnych" w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 1400 .

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS/
lub Rektor UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Oferty pracy na UMCS