Data dodania
13.07.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko dydaktyczne
Jednostka
Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS
Termin składania ofert
31.08.2021
Opis

PCB-1222A-78/2021                                                                  

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Botaniki, Mykologii i Ekologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

  1. I.  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

- posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie nauk biologicznych;

- posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej potwierdzone stosowną opinią;

- znajomość metod pracy stosowanych w zakresie szeroko rozumianej botaniki (botanika ogólna i systematyczna, geobotanika, ekologia, mykologia, ochrona środowiska);

- znajomość programów edytorskich, graficznych i statystycznych (Corel, Word, Power Point, Excel, Statistica), programów służących do przygotowania prezentacji multimedialnych (Power Point), a także programów wykorzystywanych w nauczaniu zdalnym (MS Teams);

- bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz dobra znajomość języka angielskiego;

- mile widziane: posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz przygotowywaniu i gromadzeniu pomocy dydaktycznych do tych zajęć; posiadanie dorobku naukowego, autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych lub doniesień konferencyjnych; posiadanie doświadczenia w organizacji konferencji, wystąpień, prezentacji itp.; praktyczne umiejętności rozpoznawania roślin i grzybów; znajomość innych języków obcych.

Wymagane dokumenty

 II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:


   - podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


   - odpis dyplomu magistra;


   - kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


   - wykaz publikacji naukowych;


   - wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;


   - oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j.Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.);


   - oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy, w przypadku zatrudnienia;


   - oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);


-    referencje, opinia o predyspozycjach do pracy dydaktycznej.


 


III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:


- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Miejsce składania ofert

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Biologii i Biotechnologii /pok.59B/

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 września 2021 r.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl                                                                  

 

                                                                     PROREKTOR

 

                                                    dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

Lublin, dnia 9 lipca 2021 r.

Oferty pracy na UMCS