Starszy wykładowca

Data dodania
10.07.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko dydaktyczne
Jednostka
Zakład Edukacji Geograficznej i Turystycznej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Termin składania ofert
31.08.2019
Opis

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Edukacji Geograficznej i Turystycznej

na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz Statucie UMCS z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zm.

 

  1. I.  KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ:

-         posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia;

-        co najmniej 5-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;

-        doświadczenie w prowadzeniu wykładów i ćwiczeń na kierunkach geografia, turystyka i rekreacja,  oraz  w promotorstwie prac dyplomowych;

-         posiadanie dorobku naukowego niezbędnego do realizacji procesu dydaktycznego;

-        posiadanie doświadczenia organizacyjnego, w tym w zakresie zarządzania studiami podyplomowymi oraz  organizacji imprez o charakterze edukacyjnym;

-         posiadanie doświadczenia w zakresie  popularyzacji wiedzy i promocji Uniwersytetu;

-         biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego;

-         udział w realizacji projektów edukacyjnych.

Wymagane dokumenty

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:


-         podanie skierowane do JM Rektora UMCS;


-         uwierzytelniona kserokopia albo odpis dyplomu doktorskiego;


-         kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;


-         wykaz publikacji naukowych;


-         wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych;


-         oświadczenie o spełnieniu wymogów zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1668);


-         oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu UMCS będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;


-         oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);  


-        opinia kierownika zakładu lub osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy dydaktycznej;


-        ewentualnie inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata.


 


III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:


-        zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Miejsce składania ofert

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej /pok. 11D/

al. Kraśnicka 2 d, 20- 718 Lublin

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17 września 2019 r.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Lublin, dnia 5 lipca 2019 r.

                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           PROREKTOR

 

                                                                                                          dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS

 

Oferty pracy na UMCS