starszy referent

Data dodania
28.07.2020
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Wydział Chemii
Termin składania ofert
13.08.2020
Opis

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Obsługa administracyjna działalności naukowo-badawczej, w szczególności prowadzenie baz danych (wprowadzanie i aktualizacja), pomoc w przygotowywaniu raportów, pism.

2)     Wprowadzanie do systemu i bieżąca korekta danych o działalności i osiągnięciach naukowych pracowników w systemach informatycznych.

3)     Monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w kontekście okresowej karty oceny pracownika oraz przygotowanie informacji i materiałów związanych z działalnością badawczą, publikacyjną, konferencyjną i inną aktywnością naukową, w tym międzynarodową (dla wewnętrznej, okresowej oceny osiągnięć).

4)     Sprawozdawczość w zakresie wskaźników umiędzynarodowienia badań i efektów poprojektowych, stały kontakt z odpowiednimi jednostkami UMCS.

5)     Bieżący monitoring, koordynacja i wsparcie działań pracowników komercjalizujących wyniki badań, współpraca z właściwym centrum, obsługa zleceń zewnętrznych.

6)     Rejestracja i obsługa umów z partnerami zewnętrznymi, ewidencja opisów wpływu i potwierdzeń wykonanych nieodpłatnych ekspertyz.

7)     Wsparcie dyrektora instytutu w przygotowaniu materiałów do ewaluacji osiągnięć w ramach dyscypliny.

8)     Pomoc w organizacji przepływu dokumentów i informacji w jednostce, w tym obsługa korespondencji związanej z prowadzoną działalnością badawczą

9)     Pomoc w zakresie organizacji konferencji, spotkań i rad naukowych itp.

10)   Pomoc przy obsłudze administracyjnej projektów.

 

Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe,

b) biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, EXEL),

c) otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów),

d) duża komunikatywność,

e) umiejętność szybkiego analizowania sytuacji i zastosowania racjonalnych rozwiązań,

f) gotowość do samokształcenia i uczestniczenia w szkoleniach,

g) umiejętność pracy zespołowej,

h) skuteczność w rozwiązywaniu problemów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

i) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 Dodatkowe wymagania:

a) mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b) dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

c) umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

d) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,

 

Wymagane dokumenty

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) list rekomendacyjny,


d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


f) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


g) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


h) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Wymagane dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Chemii UMCS, pok. 1, 20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta" w terminie do dnia 13 sierpnia 2020 r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu dokumentów). O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883)."

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Oferty pracy na UMCS