starszy referent

Data dodania
16.05.2019
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Dziekanat Wydziału Politologii
Termin składania ofert
07.06.2019
Opis

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Codzienna bieżąca obsługa studentów (w tym z obcokrajowców) - zapewnienie im szybkiego i profesjonalnego wsparcia,

b) obsługa pomocy materialnej dla studentów,

c) prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów (dokumentacja przebiegu studiów, wprowadzanie danych do systemów informatycznych USOS ,SAP, POL-on, prowadzenie wymaganych rejestrów),

d) gotowość do bycia doradcą i opiekunem studentów,

e) współpraca z nauczycielami akademickimi,

f) przygotowywanie sprawozdań i zestawień, rozpatrywanie podań zgodnie z poziomem uprawnień,

g) dbanie o sprawną komunikację wewnętrzną w ramach powierzonego obszaru.

 

2.   Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe (preferowane administracja, prawo),

b) znajomość prawa z zakresu szkolnictwa wyższego,

c) łatwość komunikacji i nawiązywania relacji w środowisku akademickim,

d) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

e) pomocne i przyjazne podejście do studentów,

f) umiejętność szybkiego analizowania sytuacji i zastosowania racjonalnych rozwiązań,

g) gotowość do samokształcenia i uczestniczenia w szkoleniach ,

h umiejętność pracy zespołowej,

i) skuteczność w rozwiązywaniu problemów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

j) gotowość do pracy w soboty (zgodnie z ustalonym grafikiem),

k) biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, EXEL).

3.   Dodatkowe wymagania:

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b) dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

c) umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

d) umiejętność pracy pod presją czasu,

e) mile widziana znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikacyjnym (preferowany rosyjski lub ukraiński).

 

 

Wymagane dokumenty

a) szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


d) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


f) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


g)     oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Politologii UMCS, pok. 016, 20-803 Lublin, Plac Litewski 3, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko referenta" w terminie do dnia 07.06.2019 r. do godz. 1400 (decyduje data wpływu dokumentów). Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 r.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883)."

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS/ lub Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej/ lub Prorektor ds. Ogólnych

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS