starszy referent

Data dodania
16.03.2023
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Termin składania ofert
28.03.2023
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

starszego referenta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

(na zastępstwo)

 

1.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) wprowadzanie do systemów informatycznych i bieżąca kontrola danych o działalności i osiągnięciach naukowych pracowników ,

b) monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w kontekście okresowej karty oceny pracownika,

c) sprawozdawczość w zakresie wskaźników umiędzynarodowienia badań i efektów poprojektowych,

d) bieżący monitoring , koordynacja i wsparcie działań pracowników komercjalizujących wyniki badań, współpraca z właściwym Centrum,

e) umowy z partnerami zewnętrznymi, ewidencja opisu wpływu i potwierdzeń wykonanych nieodpłatnych ekspertyz,

f) ewidencja i nadzór nad grantami i projektami,

g)pomoc w obsłudze finansowej konferencji naukowych,

h)sporządzanie planu rzeczowo-finansowego oraz stałe monitorowanie budżetu,

i)prowadzenie wymaganych rejestrów ( min. rejestru zamówień publicznych),

j)bieżąca obsługa interesantów,

k) inne zadania związane z funkcjonowaniem Wydziału i Instytutów

 

2.   Niezbędne wymagania:

a) wykształcenie wyższe (preferowane ekonomia, finanse i rachunkowość,)

b) biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel),

c) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

d) dyspozycyjność i mobilność.

 

3.   Dodatkowe wymagania:

a) mile widziana znajomość przepisów prawa, a w szczególności prawa o szkolnictwie wyższym,

b) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

c) umiejętność pracy w zespole, niekonfliktowość, wysoka kultura osobista,

d) dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

e) umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

f) umiejętność pracy pod presją czasu,

g) otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów).

h) mile widziana znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikacyjnym (preferowany rosyjski lub ukraiński).

 

Wymagane dokumenty

a)  szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b) list motywacyjny,


c) list rekomendacyjny (mile widziany),


d) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


f)  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


g) inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


h) oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin pok.1.23, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii" lub drogą elektroniczną w formie plików pdf na adres e-mail:4p@mail.umcs.pl w terminie do dnia 28.03.2023 r. do godz. 1400 .

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

 

Oferty pracy na UMCS