starszy referent

Data dodania
22.09.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko inżynieryjno-techniczne
Jednostka
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Termin składania ofert
30.09.2022
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

starszego referenta na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. opieka nad sprzętem komputerowym i audiowizualnym w salach dydaktycznych, monitoring stanu technicznego sprzętu, 
 2. wsparcie techniczne pracowników w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem
  i eksploatacją sprzętu i oprogramowania,
 3. wykonywanie bieżących napraw sprzętu komputerowego, w przypadku awarii zlecanie napraw podmiotom zewnętrznym,
 4. instalowanie i aktualizacja oprogramowania systemowego i aplikacyjnego w salach dydaktycznych oraz w powierzonym pracownikom wydziału sprzęcie komputerowym,
 5. pomoc informatyczna i techniczna w obsłudze uroczystości i wydarzeń organizowanych przez wydział, 
 6. Przygotowywanie wniosków o zakup sprzętu i oprogramowania, rozliczanie zakupów, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 7. ewidencja licencji oprogramowania,
 8. prowadzenie i archiwizacja dokumentacji w zakresie powierzonych spraw,
 9. przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

 

Niezbędne wymagania:

a)  wykształcenie wyższe kierunkowe – informatyczne lub pokrewne,

b)  doświadczenie w pracy z systemem Windows,

c)  bardzo dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office oraz narzędzi do pracy zdalnej, w tym MS Teams,

d)  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Dodatkowe wymagania:

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b) dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

c) umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

d) umiejętność pracy pod presją czasu,

e) samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

 

Wymagane dokumenty

a)      szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b)      list motywacyjny,


c)      list rekomendacyjny,


d)      kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


e)      kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


f)       oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


g)      inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


h)      oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS, pok. A.4.33, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 45, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta inżynieryjno-technicznego" w terminie do dnia 30.09.2022 r. do godz. 1300 (decyduje data wpływu dokumentów). O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883)."

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS/

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS