starszy referent

Data dodania
14.06.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Termin składania ofert
08.07.2022
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

starszego referenta

na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      Sporządzanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału i Instytutu oraz stałe monitorowanie budżetu

2)      Prowadzenie rejestrów umów sporządzanych na Wydziale / Instytucie, w szczególności dotyczące umów cywilnoprawnych i zamówień publicznych 

3)      Zbieranie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia od pracowników zatrudnionych na podstawie  wniosków o zawarcie umowy  zlecenia

4)      Nadzór nad realizacją budżetu Kół Naukowych oraz pomoc w przygotowywaniu
i rozliczaniu dokumentów finansowych

5)      Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi

6)      Umowy dotyczące awansów naukowych

7)      Obsługa pozostałych dokumentów finansowych w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych, w tym przygotowywanie wypłat, rozliczanie faktur itp.

8)      Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z umowami lojalnościowymi z pracownikami Wydziału

9)      Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z umowami z partnerami zewnętrznymi

10)    Przygotowywanie wniosków o wypłaty dla pracowników z tytułu godzin ponadwymiarowych

11)    Przyjmowanie wniosków na zajęcia dla pracowników zewnętrznych

12)    Przygotowywanie kalkulacji opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych i kalkulacji związanych z rekrutacją oraz ich rozliczanie

13)    Naliczanie odsetek w systemie SAP za nieterminowe wpłaty czesnego

14)    Przygotowywanie wniosków na zamówienia publiczne i wprowadzanie danych
do systemu elektronicznego

15)    Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z zamówieniami

16)    Wprowadzanie danych związanych z wykonywanymi zadaniami do systemów elektronicznych /USOS, SAP, POLon/

17)    Przygotowywanie opz (opis przedmiotu zamówienia)

18)    Przygotowywanie danych do  planów zamówień

19)     Prowadzenie rejestrów dokonanych zakupów.

 

2.   Niezbędne wymagania:

a)     wykształcenie wyższe, w szczególności ekonomiczne,

b)    dobra znajomość języka angielskiego,

c)     otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów),

d)    łatwość komunikacji i nawiązywania relacji w środowisku akademickim,

e)     umiejętność szybkiego analizowania sytuacji i zastosowania racjonalnych rozwiązań,

f)     gotowość do samokształcenia i uczestniczenia w szkoleniach ,

g)    umiejętność pracy zespołowej,

h)     skuteczność w rozwiązywaniu problemów i radzenie sobie w trudnych sytuacjach,

i)      biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, EXCEL).

 

3.   Dodatkowe wymagania:

a)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

b)    dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność,

c)    umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji,

d)    umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty

a)      szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b)      list motywacyjny,


c)      list rekomendacyjny,


d)      kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


e)      kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


f)       oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


g)      inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


h)      oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS,    pok. A.4.33, 20-612 Lublin, ul. Głęboka 45, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta" w terminie do dnia  8 lipca 2022 r. do godz. 1300 (decyduje data wpływu dokumentów). O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883)."

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

Oferty pracy na UMCS