starszy referent

Data dodania
04.01.2022
Rodzaj stanowiska
Stanowisko naukowo-techniczne
Jednostka
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Termin składania ofert
17.01.2022
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

starszego referenta w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku

na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

 

1.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- pobieranie, rejestrowanie i przygotowanie prób do badań,

- wykonywanie analiz na specjalistycznej aparaturze analitycznej,

- nadzór nad poprawnością pracy obsługiwanych urządzeń,

- sporządzanie standardowych raportów z badań,

- aktywny udział w publikacjach naukowych i aplikowanie o środki zewnętrzne na badania naukowe,

- inne zadania związane z funkcjonowaniem Instytutu.

2.   Niezbędne wymagania:

- posiadanie co najmniej stopnia zawodowego magistra w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych (chemia lub  geografia lub biologia lub ochrona środowiska lub geologia),

- doświadczenie w pracy w laboratorium geochemicznym, w tym samodzielne wykonywanie analiz, przygotowywanie prób i odczynników, 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

- doświadczenie w badaniach z zakresu geochemii środowiska,

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów analitycznych, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

3.   Dodatkowe wymagania:

 praktyczna znajomość terenowych i laboratoryjnych metod badawczych z zakresu gleboznawstwa, geochemii środowiska i sedymentologii,

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

- mile widziane publikacje naukowe.  

Wymagane dokumenty

- CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,


- list motywacyjny,


- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie internetowej UMCS),


- odpis lub uwierzytelniona kopia dyplomu magisterskiego,


- kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje lub umiejętności (kursy, szkolenia itp.),  


- oświadczenie o niekaralności,


- oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z nprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”


 

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku (pok. 17A), al. Kraśnicka 2d, 20-718  Lublin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta  naukowo-technicznego w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS"lub drogą elektroniczną w formie plików pdf na adres e-mail: inoz@mail.umcs.plw terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 1500 .

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data ich wpływu do Sekretariatu Instytutu. 

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów o których mowa w pkt. 4 niniejszego ogłoszenia na adres Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku (pok. 17A), al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty nie spełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Prorektor UMCS ds. Ogólnych.

 

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@umcs.lublin.pl

 

Oferty pracy na UMCS