starszy referent

Data dodania
16.07.2021
Rodzaj stanowiska
Stanowisko administracyjne
Jednostka
Centrum Prasowe UMCS / Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”
Termin składania ofert
06.08.2021
Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

 

Starszy referent w Centrum Prasowym UMCS /

Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich”

 

 

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kształtowanie wizerunku uczelni, zwłaszcza jej prestiżu naukowego i dydaktycznego poprzez przygotowanie informacji dla „Wiadomości Uniwersyteckich”

2) Gromadzenie informacji dotyczących działalności uczelni

3) Realizacja procesu wydawniczego czasopisma „Wiadomości Uniwersyteckie”

4) Przygotowywanie różnych form wypowiedzi publikowanych w „Wiadomościach Uniwersyteckich”, w tym m.in. wywiadów, reportaży, felietonów itp.

5) Realizacja cyklu podcastów pn. „Głos nauki”

6) Realizacja projektu komentarzy eksperckich pn. „Okiem eksperta”

7) Przygotowywanie/korekta pism/procedur niezbędnych do realizacji zadań Centrum Prasowego UMCS, ze szczególnym uwzględnieniem pism okolicznościowych, notek i komunikatów informacyjnych

8) Wsparcie prac Centrum Prasowego UMCS w zakresie działań podejmowanych przez jednostkę

 

  1. Niezbędne wymagania:

1) wykształcenie – wyższe magisterskie (preferowane: filologia polska, edytorstwo, dziennikarstwo)

2) doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok

3) doświadczenie w korekcie i redakcji tekstów, znajomość znaków korektorskich

4) umiejętność pisania i redagowania tekstów, łatwość w budowaniu pisemnych i ustnych wypowiedzi

5) biegła obsługa komputera, w szczególności pakietów biurowych (MS Office, Excel)

6) wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji

7) umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu

8) wysoka kultura osobista

 

  1. Dodatkowe wymagania:

a) znajomość przepisów prawa o szkolnictwie wyższym

b) doświadczenie w pracy na tym samym bądź podobnym stanowisku

c) znajomość języka angielskiego

d) otwartość na nowe działania i projekty.

Wymagane dokumenty
  1. Wymagane dokumenty:

a)  szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),


b)  list motywacyjny,


c)  kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,


d)  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,


e)  oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny na stronie internetowej UMCS),


f)  inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


g)  oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”

Miejsce składania ofert

Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii UMCS, Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (budynek Rektoratu, parter) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko: Starszy referent w Centrum Prasowym UMCS / Redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich w terminie do dnia 6.08.2021 r. do godz. 1400

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Oferty niespełniające wymagań konkursowych, niekompletne, złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie i e-mailowo o dalszych etapach konkursu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy. Uczelnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Kanclerz UMCS/ lub Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej/ lub Prorektor ds. Ogólnych

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda, w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

Lublin, dnia 16.07.2021 r.

Oferty pracy na UMCS